Inga överdebiteringar hos Folktandvården Värmland

I teveprogrammet Kalla Fakta påstods att fusket inom folktandvården var systematiskt och att 800.000 patienter i landet kunde vara drabbade. Försäkringskassans uppgifter visar dock att Folktandvården Värmland varken fuskar eller tar för mycket betalt.

Folktandvården har från Försäkringskassan begärt ut uppgifter kring antalet efterhandskontroller, om de fel som korrigerats samt huruvida det förekommit ekonomiska återkrav som en följd av felaktiga utbetalningar vid besök hos Folktandvården Värmland. I programmet påstods att en tredjedel av alla folktandvårdskliniker i Sverige ägnade sig åt fusk och slarv.

Fakta är:

•  Under 2014 gjordes 550 efterhandskontroller hos Folktandvården Värmland. Varje kontrollerad behandling kan omfatta fler än ett besök.

•  De 550 efterhandskontrollerna hos folktandvården omfattade totalt 2 767 besök.

•  Av dessa korrigerades 37 besök vilket motsvarar en andel fel på en (1) procent.

•  I pengar återkrävdes totalt 27 200 kronor från Folktandvården Värmland vilket är en (1) procent av de totalt drygt 2,8 miljoner som betalades ut för de efterhandskontrollerade behandlingarna. Det har förekommit i enstaka fall att korrigeringen lett till att patienten har haft rätt till mer stöd än som först bedömdes. I dessa fall har ersättningen betalats ut till patienten. Men i de allra flesta fall är det vårdgivaren som förlorar den ersättning som patienten fått sig tillgodoräknad direkt vid besöket.

Överdebiteringar?

När det gäller andelen patienter som får förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder ligger den värmländska folktandvården bland de högsta i riket. Dessa åtgärder utförs huvudsakligen av tandhygienister och Värmland hör till de län som har högsta andelen tandhygienister i landet. Det faktum att tandvården debiterar dessa åtgärder var en del av den kritik som i tv-programmet framfördes mot tandvården i ordalag som ”saltade räkningar” och ”pålagda åtgärder”.

I själva verket är det så att dessa åtgärder är själva grunden i den hälsoinriktade tandvård som enligt tandvårdslagen skall erbjudas befolkningen och som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård. Det är möjligt att det faktum att vuxna värmlänningar får fler förebyggande åtgärder än andra, är förklaringen till att värmlänningarna själva, enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsorapport (Öppna jämförelser 2014, Folkhälsa), skattar sin tandhälsa högst i riket. Självskattad tandhälsa kan betraktas som en viktig kvalitetsindikator och att Värmland i två mätperioder toppar listan är ett faktum som värmländsk tandvård med rätta kan känna sig stolt över.