För andra vårdgivare

Här hittar du som jobbar inom tandvården i Värmland och inom andra landsting dokument och kontaktuppgifter till oss.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

A


Alkohol- och tobaksprevention

AK-mottagningen Karlstad

Antibiotika

Apotek

Asyl
Riktlinje om asyltandvård och tandvård till papperslösa och EU-migranter
- Rutin, ersättning av uförd tandvård, privat vårdgivare
- Frågor och svar
- Frågor och svar om smittskydd
- Tolk, om beställning, nytt från 30/4-2016 
- Tolk, webbformulär Semantix
- Tolk, webbformulär, Järva- tolk och översättningsservice
- Tolk, webbformulär, Karlstad tolkcentral
- Tolkkarta, hjälpmedel för att bestämma språk

 

Till sidans topp

 

B


Barnavtal, privata vårdgivare (pdf)

Barn som far illa, handlingsplan för tandvårdspersonal

Behandlingsbegäran, blankett för överflyttning av journalhandlingar

Behandlingsrekommendationer för behandling av patienter med:

 

Till sidans topp

C


Inga sidor på C

Till sidans topp

D


Inga sidor på D

 

Till sidans topp

E


Effektiv och säker läkemedelshantering

 

Till sidans topp

 

F


Fissurförsegling, studie om vårdnadshavares kunskaper (från Folktandvårdens Hälsoodontologiska enhet)

FN:s konvention om barnets rättigheter

Fosterhemsplacerade barn, rutin

Fluor, frågor och svar

Fluor, fluorhalter i kommunala dricksvatten 

Fluormedel, blankett för subvention av fluormedel

 

Till sidans topp

 

G


Gashandbok

 

Till sidans topp

 

H


Hygienombud

Hälsoodontologins nyhetsbrev

Till sidans topp

 

 

I


Implantatoperation, råd till opererade patienter

Till sidans topp

 

J


Jämställd vård

Jour,
 - Jourregler (pdf) OBS! Ny inloggning 160627
 - Jourlista Värmland 2017 (uppdaterad 170118)

Till sidans topp

 

K


Kostnadsinformation, operation av visdomständer

Kurskatalog 2018, kurser som Folktandvården Värmland anordnar

 

Till sidans topp

 

L


Läkemedel

Läkemedelshantering

Labtaxa 2018

Till sidans topp

 

M


Medicinsk teknik

Miljö och läkemedel

 

Till sidans topp

 

N


NOAK, blankett för dosjustering
NOAK, rutin vid oralkirurgi

Nyhetsbrev från Folktandvården

Till sidans topp

 

O


Oralkirurgi, rutin för behandling med NOAK

Oralkirurgi, rutin för behandling med Waran

Orosanmälan om barn som far illa, till Socialtjänsten

Till sidans topp

 

 

P


Patientavgifter och högkostnadsskydd

 

Till sidans topp

 

Q


Inga sidor på Q

 

Till sidans topp

 

R


Rekommendationer för behandling av patienter med:

 

Till sidans topp

 

S


Sedering i barn- och ungdomstandvård

Smittskydd Värmland

Smittskydd, frågor och svar om smittskydd

Särskilda grupper

Stick- och skärskador

Subvention av fluormedel, blankett

 

Till sidans topp

 

T


Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, Meddelandeblad från Socialstyrelsen (pdf, 166 Kb)

Tandvårdsstöd, lathund

Taxa N-, S- och F- grupper 2018, allmäntandvård 
Taxa N-, S- och F-grupper 2018, specialist

Taxa - Patienttaxa 2018

Tolkcentralen, hörselskadade

Tolkbeställning, hörselskadade

Tolkbeställning, asylpatienter
  - Tolkar för bokning, lathund utökad lista 2015-12-02

Tolkkarta, hjälpmedel för att bestämma språk

 

Till sidans topp

 

U


Inga sidor på U

Till sidans topp

 

V


Våld i nära relationer

Vård av personer från andra länder

Vårdprogram, allmänna förhållningsregler för barn- och ungdomstandvård

Vårdprogram, 0-3 år

Vårdprogram, 4-7 år

Vårdprogram, 8-13 år

Vårdprogram, 14-17 år

 

Till sidans topp

 

 

W


Inga sidor på W

 

Till sidans topp

 

X


Inga sidor på X

 

Till sidans topp

 

Y


Inga sidor på Y

 

Till sidans topp

 

Z


Inga sido på Z

 

Till sidans topp

 

Å


Inga sidor på Å

 

Till sidans topp

 

Ä


Äldretandvård - Munnen är allas ansvar (nationellt handlingsprogram)

 

Till sidans topp

 

Ö


Inga sidor på Ö

 

Till sidans topp