Personuppgifter

Inom Landstinget i Värmland behandlas personuppgifter om anställda, förtroendevalda och patienter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen

Hur personuppgifter får behandlas regleras i personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och i patientdatalagen (PDL 2008:355). Lagarna bygger på ett EG-direktiv och ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudet har till uppgift att se till att personuppgifter i Landstinget i Värmland behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Personuppgiftsombudet ska också påpeka eventuella brister för ansvarig verksamhet.

När det finns anledning att misstänka att de behandlade personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan personuppgiftsombudet hjälpa registrerade att få rättelse.

Var och en kan en gång per år skriftlig ansöka om att få ett utdrag av sina personuppgifter. Tjänsten är gratis.

Ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Landstinget i Värmland är landstingsstyrelsen.