Bidrag

Ansökningshandlingar gällande bidrag inför år 2020 publiceras under vecka 51 2018. Publiceringen sker senare än tidigare år på grund av regionbildningen.

Verksamhetsbidrag - regionalt arbete

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhetsbidrag. Det övergripande syftet med landstigets verksamhetsbidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser inom det sociala området. Bidraget ska möjliggöra verksamhet som når ut i hela länet och är främst avsett för organisationernas arbete med olika former av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande socialt arbete.

Mer information verksamhetsbidrag 2019. 

Ansök om verksamhetsbidrag för år 2019.

 

Redovisning verksamhetsbidrag

Här finner du information om hur du redovisar ditt verksamhetsbidrag. Underlaget ska vara landstinget tillhanda senast den 1 juni 2018.

Information redovisning 2017

 

Beviljade verksamhetsbidrag

År 2018
År 2017
År 2016


Projektbidrag - lokalt arbete i länet

Idéburna organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema.
Insatser ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och som bedrivs i projektform, avgränsad ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Projektbidraget gäller för projekt tänkta att starta år 2019.

Mer information om projektbidrag för lokalt arbete i länet 2019. 

Ansök om projektbidrag för år 2019.

Rekvisition projektbidrag år 2018

 

Psykisk hälsa

Inför år 2018 avsätter landstinget ekonomiska medel för att specifikt stödja utvecklingsarbetet inom idéburen sektor med att finna nya vägar att arbeta främjande och förebyggande med psykisk hälsa

Mer information om projektbidrag psykisk hälsa 2018.

Ansök om projektbidrag psykisk hälsa för år 2018.

Beviljade projektbidrag för år 2018.

 

Redovisning projektbidrag

Här fyller du i en blankett för att redovisa erhållet projektbidrag. Blanketten ska vara landstinget tillhanda senast 1 juni 2018.

Redovisningsblankett 2017

 

Beviljade projektbidrag

År 2018
År 2017
År 2016