Samverkan med idéburen sektor

Landstinget i Värmland har under många år haft goda relationer med de idéburna organisationerna. För att ytterligare stärka samarbetet har en regional överenskommelse tagits fram - Överenskommelsen Värmland.

Nu är det dags för en andra signering av Överenskommelsen Värmland. Alla intresserade är välkomna.

Överenskommelsen Värmlands vision, syfte och mål

Vision

Ett Värmland där samverkan och dialog skapar livskraftiga och innovativa samarbeten.

Syfte

Överenskommelsen är en avsiktsförklaring med syftet att möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland.  Genom överenskommelsen skapas goda förutsättningar för ett hållbart samhälle som bygger på delaktighet och skapar förtroende och kunskap om varandras unika uppdrag. 

Mål

  • möta samhällsutmaningar och skapa ett enhetligt förhållningssätt
  • gemensamt bidra till en hållbar tillväxt i Värmland
  • bidra till en ökad upplevd livskvalité hos invånarna i Värmland
  • vara en plattform som möjliggör utveckling och ett professionellt förhållningssätt
  • ytterligare öka mångfalden av aktörer inom det sociala området
  • stärka den idéburna sektorns roll som en resurs

 

Läs mer om Överenskommelsen Värmland.

Läs mer om Överenskommelsen Värmlands handlingsplan.