Arbetet med att genomföra regionbildningen pågår

Efter landstingsfullmäktiges beslut den 29 augusti har nu ansökan om att få bilda en region lämnats in till regeringen. Därefter har arbetet startat i en rad olika arbetsgrupper för att genomföra bildningen av Region Värmland.


Kort film som förklarar bildandet av Region Värmland.

Nu startar det praktiska arbetet med att skapa den nya organisationen, Region Värmland, som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019. Rent formellt har landstinget ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I praktiken innebär det att Landstinget i Värmland och Region Värmland går samman och bildar en ny organisation med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, inklusive tandvård, och regionala utvecklingsfrågor.

Projektledningsgrupp för samgåendet

Landstingsdirektör Anneli Snobl och regiondirektör Lars Christensen har av landstingets arbetsutskott fått i uppdrag att börja förbereda samgåendet mellan verksamheterna i Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland.

De leder en grupp där Eva Stjernström, ledningsstrateg, Anna- Lena Wingqvist, administrativ chef, Gunnar Blomquist, ledningsstrateg, Hedvig Bergenheim, kommunikationschef, Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, Ingrid Strengsdal, administrativ chef på kommunalförbundet Region Värmland, Peter Bäckstrand, biträdande regiondirektör kommunalförbundet Region Värmland och Peter Wretman, kollektivtrafikchef på kommunalförbundet Region Värmland, ingår. Gruppens uppdrag är att koordinera arbetet med samgåendet.

Delprojekt verksamhetsövergång

Delprojekt verksamhetsövergång har av landstingsdirektören fått i uppdrag att lägga upp arbetet med verksamhetsövergången. Exempel på frågor som ska hanteras är personalfrågor, kollektivavtal, fackligt samråd, ekonomifrågor, avtalsfrågor, IT-frågor, kommunikationsfrågor, lokaler med mera. En rad undergrupper med personal från bägge organisationerna kommer att knytas till denna grupp.

Kommunchefernas arbetsgrupp

Kommunalförbundet Region Värmland är i dag en medlemsorganisation där de 16 värmländska kommunerna och landstinget är medlemmar. När kommunalförbundet Region Värmland går in i regionen upphör medlemsorganisationen.

För att få till en bra samverkan kring viktiga regionala frågor har kommunerna i Värmland utsett en arbetsgrupp med kommunchefer från sex kommuner: Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Sunne, Årjäng och Karlstad. Tjänstemän från Landstinget och kommunalförbundet Region Värmland ingår också i gruppen. Gruppen arbetar med två frågor som är kopplade till kommunernas verksamhet:

1. Hur primärkommunala frågor ska organiseras och finanserias efter 2019
Arbetsgruppen ska arbeta fram förslag på hur de så kallade primärkommunala frågor ska organiseras och finansieras efter 2019 (med primärkommunala menas frågor som kommunerna själva äger men som kommunalförbundet Region Värmland i dag driver på uppdrag av sina medlemmar).

Några exempel är kommunalförbundet Region Värmlands kurs- och konferensverksamhet, gymnasiesamverkan och olika nätverk (exempelvis för personalchefer, skolchefer, näringslivsutvecklare med flera). Karlstads kommun har tagit på sig ansvaret att samordna processen med de primärkommunala frågorna.

2. Hur ett samverkansavtal mellan kommunerna och Region Värmland ska se ut
En viktig punkt som lyfts fram i förarbetet och i remissförslaget om att bilda region, är frågan om ett samverkansavtal på politisk nivå mellan Region Värmland och primärkommunerna, det vill säga Värmlands 16 kommuner. Genom ett avtal ska bland annat samrådsstruktur, inklusive mandat och roller, samt ansvarsfördelning mellan regionen och primärkommunerna regleras.

Omvärldsspaning

Inledningsvis görs en omvärldsspaning hos andra län där regionbildningar genomförts och samverkansavtal upprättats. Arbetet ska var färdigt senast i juni 2018. Under våren ska förslag till samverkansavtal remissbehandlas hos de olika parterna före beslut. Landstinget har uppdraget att samordna processen med samverkansavtalet.

Ny politisk organisation

I samband med att ett nytt fullmäktige bildas krävs en ny politisk organisation.
Nuvarande landstingsfullmäktige har beslutat om en politisk organisation med det blivande regionfullmäktige som högsta beslutande organ.
Under fullmäktige kommer nio nämnder att ligga:
Regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsnämnd inklusive tandvård, regional utvecklingsnämnd, kollektivtrafiknämnd, kultur- och bildningsnämnd, samt stödnämnderna hjälpmedel, kost och service, patientnämnd och krisledningsnämnd.

Tre områden kommer utgöra Region Värmlands kärnverksamhet. Dessa är:

  • Hälso- och sjukvård och tandvård
  • Regional utveckling
  • Kollektivtrafik

De tre områdena ska ledas av varsin direktör; en hälso- och sjukvårdsdirektör, en regional utvecklingsdirektör och en kollektivtrafikdirektör. Samtliga direktörer blir direkt underställda regiondirektören.

Region Värmlands tre logotyper.Kommande Region Värmlands tre varianter av logotyp.

 

Bakgrund om bildandet av Region Värmland

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka ”storregionförslaget”, det vill säga att dela in Sverige i färre och större regioner, har frågan om att bilda en värmländsk region intensifierats. Under våren 2016 gick ett förslag till organisation på remiss till kommuner, partier och andra intressenter.. Förslaget reviderades och gick ut på en andra remissrunda. Den 23 juni gick remisstiden ut och det stod då klart att samtliga kommuner är positiva till att bilda region, även om flera poängterade att det finns en del frågor att lösa innan en ny organisation kan träda i kraft. Det handlade bland annat om att utforma ett samverkansavtal mellan kommunerna och den framtida regionen samt hur de primärkommunala frågor som idag hanteras av kommunalförbundet Region Värmland ska organiseras och finansieras i framtiden.

Remissvar - remissomgång 1

Remissvar - remissomgång 2

Bildande av regionkommun i Värmland, version 2.0 (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

Varför region?

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär detta att Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland slås samman till en ny organisation med ett samlat ansvar för bland annat hälso- och sjukvård, regionala utvecklingsfrågor, kulturutveckling och folkhögskolor. 

Processen att bilda region är inte unik för Värmland. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. Från och med 1 januari 2017 finns 13 regionkommuner i Sverige. När Region Värmland bildas, 1 januari 2019, kommer samtliga landsting ha bildat region.

Mer om storregionsprocessen 

Läs mer om den tidigare processen med storregioner.