Revisionsberättelser

Lagen föreskriver att revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. Detsamma gäller för landstingets övriga nämnder och styrelser.