Revision

I revisorernas uppdrag ingår bland annat att granska om landstingets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna prövar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning kan även bidra till utveckling av landstingets verksamhet.

Landstingets revisorer utses av landstingsfullmäktige. I revisorsgruppen råder omvänd politisk majoritet. Det här är landstingets förtroendevalda revisorer:

Östen Högman (S), ordförande
Daniel Berghel (M), vice ordförande
Örjan Ström (SIV)
Lill Nilsson (V)
Bertil Hagelin (S)
Hans Kaijser (L)
Ingela Wretling (S)

Revisorerna biträds av landstingets revisionskontor och av upphandlade revisionsbyråer.

Revisionskontoret

På landstingets revisionskontor arbetar tre kommunala yrkesrevisorer. Du hittar kontaktuppgifter till revisorerna här.

Revisionsuppdraget

Revisorernas granskningsarbete baseras på en riskbedömning. I riskbedömningen ingår att identifiera risker för att målen för verksamheterna inte nås. Revisorerna ska granska områden där det finns betydande risker som kan medföra allvarliga konsekvenser.

Revisionsarbetet består av bland annat av:

  • Översiktliga och fördjupade granskningar inom valda områden
  • Genomgång och analys av landstingets ekonomi
  • Genomgång av protokoll, rapporter, utredningar etc
  • Möten med landstingsledningen, nämnder och verksamhetschefer
  • Platsbesök inom landstingets olika verksamheter
  • Erfarenhetsutbyte med revisorer i andra landsting

Landstingsfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att självständigt granska nämnders och landstingsstyrelsens verksamhet samt presentera en revisionsberättelse. Kommunallagen reglerar revisorernas ställning och uppdrag. Där fastslås att i revisorernas uppdrag ingår att granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Landstinget har upprättat ett revisionsreglemente som ytterligare reglerar revisorernas roll och funktion.

Revisorerna har beslutat om en granskningsstrategi för mandatperioden. Utifrån strategin utarbetas årligen en revisionsplan.