Så styrs vårt landsting

Landstinget är en politiskt styrd organisation där politikerna bestämmer vad som ska göras. Tjänstemännen har till uppgift att verkställa det som politikerna har beslutat, och bestämma hur det ska göras.

Politiker lyssnar i fullmäktige.

Landstingsfullmäktige

I landstingsfullmäktige sitter 81 folkvalda ledamöter från hela Värmland, från nio olika partier. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Det är politikerna i landstingsfullmäktige som beslutar om landstingets övergripande mål och budget, som följer upp hur pengarna används och som beslutar som landstingsskatten.

Landstingsfullmäktiges mandatfördelning:

  • Värmlandssamverkan med partierna Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Sjukvårdspartiet i Värmland (SIV), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och Miljöpartiet (MP) - är det största blocket med 38 mandat i landstingsfullmäktige.
  • Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) har 36 mandat i landstingsfullmäktige.
  • Sverigedemokraterna (SD) har 6 mandat i landstingsfullmäktige.
  • Samt 1 mandat som inte tillhör något politiskt parti (politisk vilde).

Landstingsfullmäktiges mötesdagar.
Landstingsfullmäktiges möteshandlingar och protokoll.

Här finns kontaktuppgifter till partierna.

 

Landstingsfullmäktiges beredningar 

Landstingsfullmäktige har tre beredningar, vars syfte är att stärka fullmäktige som landstingets beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet samt öka kvaliteten i beslutsfattandet. Beredningarnas ledamöter och ersättare ska ges möjlighet att inom respektive berednings verksamhetsområde fördjupa sina kunskaper samt aktivt bidra med dessa i sina partigrupper och på annat sätt i och utanför fullmäktige. Du kan läsa mer om respektive beredning här.

 

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen väljs av landstingsfullmäktige och består av 17 ledamöter, där samtliga partier i landstingsfullmäktige är representerade. Styrelsens uppdrag är att verkställa de mål som landstingsfullmäktige har beslutat om. Nämnden har även beslutanderätt i vissa frågor, och ska leda och samordna verksamheten samt ha uppsikt över övriga nämnder och kommunalförbund.

Landstingsstyrelsen har även ansvar för den ekonomiska förvaltningen, och ordföranden i landstingsstyrelsen för ofta landstingets talan. Han är även Landstinget i Värmlands firmatecknare. Landstingsstyrelsen är dock inte överordnad de andra nämnderna och kan till exempel inte fatta beslut i övriga nämnders ställe.

Landstingsstyrelsens mötesdagar.
Landstingsstyrelsens möteshandlingar och protokoll.

 

Landstingsstyrelsens utskott 

Landstingsstyrelsen har sex utskott, som förbereder ärenden och ger styrelsens ledamöter möjligheten att fördjupa sig inom olika verksamhetsområden och därmed förbättra beslutsprocessen. Ett utskott får väcka ärenden inom sitt område och får även efter delegering av styrelsen fatta beslut inom vissa områden. I övrigt är det landstingsstyrelsen som har det fulla ansvaret för verksamheterna. Du kan läsa mer om respektive utskott här.

 

Övriga nämnder 

Landstinget har två nämnder gemensamt med länets kommuner, Hjälpmedelsnämnden i Värmland och Kost- och servicenämnden.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.

Kost- och servicenämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. 

Patientnämnden finns till för patientens skull, och ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Nämndernas ansvar och befogenheter finns reglerat i reglementen.

Läs mer om nämnder.

 

Revisionen 

Landstingsfullmäktige följer tre gånger per år upp landstingsstyrelsens arbete, och säkerställer att styrelsen har gjort sitt jobb, det vill säga att verkställa fullmäktiges beslut. Detta görs i form av att landstingsstyrelsen tar fram två delårsrapporter samt en årsredovisning.

Till sin hjälp har landstingsfullmäktige revisionen, vars uppgift är att granska landstingsstyrelsens delårsrapporter och årsredovisning och bedöma om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om i Landstingsplanen. Utifrån resultatet beviljar sedan landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen ansvarsfrihet eller inte.  Läs mer om revision här.

 

Skiss över landstingets politiska organisation

 Organisationsskiss över landstingets politiska organisation.

Skiss över landstingets politiska organisation i pdf-format (öppnas i nytt fönster).