Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i en kommun i landstinget kan lämna medborgarförslag. Förslagen kan gälla allt som rör landstingets verksamhet, med det får inte handla om personalärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Händer på tangentbord.

  

Detta ska medborgarförslaget uppfylla

För att landstingsfullmäktige ska kunna behandla ditt ärende ska det:

  • Vara skriftligt.
  • Innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat förslaget.
  • Medborgarförslag kan lämnas av flera personer, men föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.
  • Vara märkt "Medborgarförslag".
  • Innehålla ett konkret förslag som landstingsfullmäktige kan ta ställning till.
  • Endast innehålla ett ämne per förslag.

 

Vad händer sedan med mitt medborgarförslag?

När förslaget kommit in diarieförs det och anmäls på landstingsfullmäktiges nästkommande möte. Efter att ärendet anmälts till landstingsfullmäktige skickas det vidare till landstingsstyrelsen, som anvarar för att medborgarförslaget handläggs enligt de rutiner som finns.

En handläggare, som har rätt kompetens för att handlägga/bereda medborgarförslaget, utses. Behandling av medborgarförslaget sker enligt landstingets beslutsprocess i tjänstemännens ledningsgrupper samt i de politiska utskotten.

Det slutgiltiga beslutet om medborgarförslaget fattas av landstingsfullmäktige senast inom ett år från det att medborgarförslaget anmälts till landstingsfullmäktige.

Ett medborgarförslag är en offentlig handling

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, exemeplvis ditt namn, kommer att finnas med i våra handlingar när ditt medborgarförslag behandlas. Genom att skicka in ett medborgarförslag godkänner du att det du har skrivit publiceras.

Skicka in ditt medborgarförslag här!

Du kan skicka in ett medborgarförslag till landstingsfullmäktige genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också skicka ditt förslag med posten eller besöka oss och lämna det personligen. Adress finner du i menyn till höger på den här sidan.

Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
Mitt förslag: