Färre utskrivningsklara patienter kvar på sjukhus

Allt färre utskrivningsklara patienter ligger kvar på landstingets sjukhus.
Under årets nio första månader rör det sig som en minskning med drygt 8 600 vårddygn jämfört med motsvarande period 2017.

Färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter som ändå ligger kvar på sjukhus är vanligt förekommande i hela landet. Ofta handlar det om äldre patienter som efter behandlingstiden ska till ett särskilt boende i kommunal regi.
Under perioden januari till september 2017 tillbringade utskrivningsklara patienter sammanlagt 14 976 dygn på Landstinget i Värmlands tre sjukhus. Motsvarande period 2018 har antalet mer än halverats, till 6 364 dygn.
Den kraftiga minskningen har sin upprinnelse i den nya "Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" som trädde i kraft 1 januari 2018.

– Vi påbörjade ett arbete tillsammans med kommunerna redan 2015 i enlighet med betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Arbetet har gått ut på att hitta bättre former för samverkan, och gemensamt har vi tagit fram "Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland" samt "Riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland" och den 8 januari 2018 startade arbetet. Det är efter detta som vi börjat se resultat, berättar Veronica Arnesson, utvecklingsledare inom landstinget.

Tidigare involvering av öppenvård och kommun

Konkret har arbetet styrts mot att involvera öppenvården och den kommunala vården i ett tidigare skede. Redan vid inskrivning inom slutenvården underrättas öppenvården och den kommunala vården, och en plan för utskrivning och planering läggs.

Petra Svedberg, områdeschef för slutenvården, säger:
– Tidigare kallades patienten till ett vårdplaneringsmöte, först då inleddes planeringen. Nu försöker vi ha en tidig plan, vilket gör övergången från slutenvården till öppenvården mer sömlös och skapar större trygghet för patienten.

– Vad gäller sättet vi arbetar på handlar det om att alla bidrar och gör det de kan bäst. Tiden på sjukhus ska användas för att behandla och bota. När patienten väl klarar sig utan sjukhusvård ska den fortsatta sjukvården ges nära och på patientens villkor, det gör öppenvården och den kommunala vården bäst. Samtidigt frigör det också vårdplatser till de som är i större behov av dem.

Fotnot: Samverkanslagen innebär att kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter träder i kraft efter tre dygn i stället för som tidigare fem.