Landstingsstyrelsen i korthet

Landstingsstyrelsen fattade under tisdagens sammanträde bland annat beslut om förslag till regionplan, flerårsplan och budget för 2019 för den nya organisationen Region Värmland.

Region Värmlands budget 2019 föreslås bli 9 miljarder kronor

Tidigare i år fastställde landstingsfullmäktige nya Region Värmlands nettokostnadsram för 2019 till
8 936 000 000 kronor. Nya prognoser för regionen har gjorts för intäkter och kostnader. I samband med budgetarbetet har prognoserna för skatteintäkter och generella statsbidrag samt de finansiella intäkterna och kostnaderna uppdaterats.

Mot bakgrund av de nya prognoserna har regionstyrelsen beslutat föreslå fullmäktige en nettokostnadsram på 9 045 000 000 kronor för 2019. Detta innebär att regionens nämnder anvisas följande ramar:

• Regionstyrelsen – 1 650 663 000 kronor.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden – 6 511 592 000.
• Regionala utvecklingsnämnden – 55 035 000.
• Kollektivtrafiknämnden 670 885 000.
• Kultur- och bildningsnämnden – 145 951 000.
• Kost- och servicenämnden – 2 410 000.
• Hjälpmedelsnämnden – 3 664 000.
• Patientnämnden – 4 800 000.

Region Värmlands resultat budgeteras till 146 000 000 kronor och investeringsramen föreslås bli 300 000 000.

Landstingets nettokostnadsutveckling har vänt

Nettokostnadsutvecklingen i landstinget har under oktober månad vänt nedåt och ligger nu på 5,7 procent. Prognosen för helåret är en nettokostnadsutveckling på 4,8 procent.

Vad gäller landstingets mål om vård utan köer märks förbättringar i flera avseenden. Andel besvarade telefonsamtal till vårdcentral samma dag låg i oktober på 82,9 procent, vilket är den högsta noteringen i år och högre än genomsnittet under fjolåret (76,9 procent). Tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har förbättrats då andelen förstabesök till BUP inom 30 dagar låg på 93,8 procent i oktober och andelen fördjupad utredning inom 30 dagar på 100 procent. Vidare märks en förbättring vad gäller förstabesök till specialiserad somatisk vård* inom 90 dagar med 86,1 procent.

– Det är positivt att nettokostnadsutvecklingen har vänt samtidigt som vi ser förbättringar vad gäller exempelvis telefontillgängligheten och tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Jag hoppas att detta håller i sig året ut, säger landstingsdirektör Anneli Snobl.

* Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.