Landstingsfullmäktige i korthet

Vid landstingsfullmäktiges möte den 12-13 juni togs flera beslut med bäring på regionbildningen.

I januari 2019 bildas Region Värmland när landstinget och kommunalförbundet Region Värmland går samman i en gemensam organisation. Den nya organisationens kärnverksamheter är hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Vid landstingsfullmäktige behandlades landstingsstyrelsens förslag till regionplan för 2019 och flerårsplan för 2019 till 2021, det vill säga ramar och mål för den blivande regionens budget och verksamhet. Landstingsfullmäktige beslutade med en minoritetsåterremiss (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) att återremittera ärendet till landstingsstyrelsen för ytterligare beredning.
Planen är att beslut om regionplan och budget tas vid ett extrainsatt landstingsfullmäktige den 26 juni.

Regionbildning - Samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen - slutligt förslag

En bra samverkan mellan de värmländska kommunerna och blivande Region Värmland är viktigt för att det regionala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt. Tillsammans har därför Värmlands 16 kommuner, kommunalförbundet Region Värmland och Landstinget tagit fram ett samverkansavtal som beskriver hur regionen och kommunerna ska samverka framöver.

Samverkansavtalet har varit på remiss hos samtliga kommuner och synpunkter från remissvaren har arbetats in i förslaget. Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna förslaget. Innan samverkansavtalet börjar gälla ska också varje kommun ta beslut.

Politisk organisation för Region Värmland inklusive reglementen för styrelsen och nämnder

Som ett led i att bilda region tog landstingsstyrelsen den 19 december 2017 ett inriktningsbeslut om hur förtroendemannaorganisationen, det vill säga hur den politiska organisationen ska se ut i Region Värmland. Bland annat beslutades att det ska finnas nio nämnder under regionfullmäktige:

  • regionstyrelse
  • hälso- och sjukvårdsnämnd
  • regional utvecklingsnämnd
  • kultur- och bildningsnämnd
  • kollektivtrafiknämnd
  • hjälpmedelsnämnd
  • kost- och servicenämnd
  • krisledningsnämnd
  • patientnämnd

Därefter har det arbetats fram reglementen som reglerar vad varje nämnd inklusive styrelsen ska ha för uppdrag och ansvar. 
Förslag om reglementen behandlades under landstingsfullmäktiges möte. Fullmäktige beslutade att anta förslaget med några justeringar. Det innebär bland annat att regionfullmäktige har 81 ledamöter samt att regionstyrelsen med tjänstemannaförvaltningen ska bistå nämnderna att genomföra deras verksamhetsplaner och den budget nämnderna fått. 
Fullmäktige beslutade också om att inrätta en valberedning. Ytterligare beslut om förtroendemannaorganisationen kommer tas under hösten.