Organisationsskiss

Landstinget styrs av politiker, men det är tjänstemän som genomför de politiska besluten. Med hjälp av skisserna ser du hur landstinget är uppbyggt i en politisk- och tjänstemannaorganisation. Du ser också hur hälso- och sjukvården är uppbyggd.

Organisationsskiss Landstinget i Värmland

Den övre mörblå delen med vit text är den politiska organisationen. Den nedersta mörkblå och rosa delen är tjänstemannaorganisationen.

Den politiska organisationen består av landstingsstyrelse, landstingsfullmäktige, nämnder, beredningar, utskott och revision.

Tjänstemannaorganisationen, består av en ledning och en stab med fyra avdelningar (administrativa avdelningen, HR-avdelningen, planering och ekonomiavdelningen samt utveckling- och kommunikationsavdelningen).

 

 Organisationsskiss hälso- och sjukvård i Landstinget i Värmland

Hälso- och sjukvården består av hälso- och sjukvårdens ledningsstöd, Kunskapscentrum, Patientsäkerhetscentrum och Smittskydd Värmland och de fyra områdena Slutenvård, Öppenvård, Stöd och Folktandvård. Arbetet leds av hälso- och sjukvårdschefen samt biträdande hälso- och sjukvårdschef. Beslut som rör hälso- och sjukvården fattas i hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp (HCL).

Socialstyrelsens grundförfattning SOSFS 1997:8 - verksamhetschef inom hälso- och sjukvård, beskriver att vårdgivarna inom hälso- och sjukvården är fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar så att den tillgodoser lagens krav.

Vårdgivaren har enligt 28 § i Hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att ledningen av verksamheten organiseras så att den tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.