Årsredovisning och delårsrapport

Landstingsfullmäktige följer tre gånger per år upp landstingsstyrelsens arbete, och säkerställer att styrelsen har gjort sitt jobb, det vill säga verkställt fullmäktiges beslut.

Rapporterna ska ge en bild av hur verksamheten fungerar genom att de mål som är satta i landstingsplanen följs upp. Detta görs i form av att landstingsstyrelsen lämnar två delårsrapporter samt en årsredovisning till fullmäktige. Revisorerna bedömer om resultatet i rapporterna är förenligt med de mål landstingsfullmäktige har beslutat om. Landstingsfullmäktige beslutar sedan utifrån revisorernas bedömning om landstingsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Landstingsstyrelsen utgår bland annat från denna rapportering vid beslut om eventuella åtgärder för att nå de beslutade målen.

Samtliga mål och uppdrag i landstingsplanen följs upp i årsredovisningen medan delårsrapporterna är något mindre omfattande.

Landstingets mål

Effektmål

Effektmålen är de landstingsövergripande målen som finns och har ett medborgarperspektiv:

  • God folkhälsa
  • Trygg befolkning
  • Nöjda patienter

Kvalitetsmål

Kvalitetsmålen är våra resultatmål. Det är de fyra mål som verksamheterna fokuserar på för bästa vårdkvalitet och är en viktig del för att nå de landstingsövergripande effektmålen:

  • Inga vårdskador
  • Bästa vårdkvalitet
  • Vård utan köer
  • Respektfulla möten

Perspektivmål

Yttre ramar för arbetet att nå målen är de så kallade perspektivmålen:

  • Ekonomi i balans
  • Hållbart arbetsliv
  • Minskat miljöavtryck