Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt - oavsett exempelvis kön, ursprung eller sexuell läggning. Landstinget arbetar med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor ur arbetsgivar-, patient- och befolkningsperspektiv.

Begreppet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som handlar om att alla människor har samma värde och rättigheter - oavsett vem man är. När det gäller hälso- och sjukvård samt tandvård brukar jämlikhetsaspekten utryckas genom att "vården ska ges på lika villkor". Man kan också prata om jämlikhet ur ett geografiskt perspektiv, exempelvis när det gäller tillgången till vård på landsbygd och i tätort.

Begreppet jämställdhet syftar specifikt på jämlikhet mellan kvinnor och män och att "kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv". Det är länsstyrelsen som har regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Landstinget är en viktig medaktör, särskilt när det gäller delmålen:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Jämställd hälsa 
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Landstingets handlingsplan

Landstingets arbete utgår bland annat från Handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet i enlighet med CEMR-deklarationen. Nuvarande handlingsplan gäller för 2016 till 2018.

Landstinget har en strategisk jämställdhetsgrupp. Här finns kontaktuppgifter till den. Här hittar du riktlinjen för 2016-2018 som jämställdhetsgruppen arbetar efter.

Rollen som arbetsgivare

Landstingets målsättning, enligt ovanstående handlingsplan, är arbetsglädje och ansvarstagande utifrån jämställda arbetsvillkor. Inga osakliga löneskillnader ska förekomma inom våra verksamheter. En jämnare könsfördelning ska främjas inom våra yrkesgrupper. Varken sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska få förekomma. I denna broschyr beskrivs vad trakasserier är och hur de kan förebyggas.

Landstingets politiska roll

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen. Verksamheters resurser ska fördelas likvärdigt.

I november 2016 beslutade landstingsstyrelsen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp för att utveckla landstingets arbete med jämlikhet. Gruppen har träffats sex gånger under 2017, med syftet att skapa förutsättningar för att öka takten i arbetet för en mer jämlik vård samt jämlik hälsa i befolkningen. En slutsats från arbetet är att en tydligare styrning och ledning av området behöver skapas. Därför har landstingsstyrelsen nyligen beslutat att en strategi för jämlikhet ska tas fram.

Rollen som tjänsteleverantör och planering för en hållbar utveckling

Landstinget ska bedriva ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet. Kvinnor och män ska framställas och bemötas jämställt.

Rollen som upphandlare av varor och tjänster

Landstingets avtal med samarbetspartner ska främja jämställdhet. Upphandlingskrav ska främja jämställd verksamhet.

Jämställdhetsanalys

Jämställdhetsanalys, checklista för förtroendevalda

Jämställdhetsanalys, checklista för handläggare

Lästips om jämlikhet och jämställdhet

Diskrimineringsombudsmannen

Socialstyrelsen om jämlik vård

Regeringskansliet - jämställdhetspolitikska mål.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) - jämställdhet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) - CEMR:s jämställdhetsdeklaration.

Fakta och nyheter om jämställdhet på jamstall.nu.

Ett jämställt Värmland - länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018-2027.

Region Värmland - jämställdhet.

Kommunicera mer jämlikt med Schyst! - handböcker från Region Värmland.

AHA Värmland - fakta och statistik om jämställdhet.