Utvecklings- och kommunikationsavdelningen

Utvecklings- och kommunikationsavdelningen ska vara ett strategiskt och operativt stöd i utvecklings- och kommunikationsfrågor.

Detta gör vi genom att på folkhälso- och samhällsmedicinskaenheten ansvara för att leda, samordna och utveckla landstingets folkhälsoarbete och medborgarstödsarbete. Arbetet utgår från hälsoläget i Värmland och de nationella folkhälsomålen. Vi samverkar med andra aktörer i länet för att främja en positiv hälsoutveckling i Värmland.

Utvecklingsenheten ansvarar för att stödja hälso- och sjukvården i att skapa framtidens hälso- och sjukvård. Det gör vi genom att stötta olika utvecklings- och innovationsuppdrag med kompetens inom process- och förändringsstöd, digitalisering, tjänstedesign, innovationsstöd och projektstöd. Uppdragen kan komma från landstingsledningen, hälso- och sjukvårdsledningen eller från verksamhetschefer.

Utvecklingsenheten utvecklar också metoder och medarbetares kompetens och egenförmåga på utvecklingsområdet, bedriver aktiv omvärldsspaning, främjar innovation och sprider goda exempel.

Till kommunikationsenheten kan chefer och medarbetare vända sig för rådgivning och konsulterande. Vi kan vara bollplank, ge råd och ta oss an hela kommunikations insatser. Vi jobbar alltid utifrån vem vi vill nå och planerar aktiviteter och väljer kanaler efter den effekt vi vill uppnå med kommunikationen. Vi jobbar efter branschföreningen Sveriges kommunikatörers definition av en kommunikativ organisation.

Vi tar hand om och utvecklar våra informationskanaler och fyller dem med innehåll och arbetar planerat med kommunikationsinsatser både inom organisationen och till allmänheten, nyheter och medierelationer. Vi har inhouse-produktion och gör allt från trycksaker till film. Vi förvaltar och utvecklar webbplatserna och utbildar andra inom landstinget. Några av oss är knutna till områdesledningen och arbetar nära områdescheferna medan andra arbetar i processer för exempelvis information till patienter.