Forskningsfinansiering

Du som vill forska kan söka finansiering via något av våra forskningsanslag.

Anslagen vänder sig till anställda inom Landstinget i Värmland eller de med vårdavtal med landstinget. Alla forkningsanslag söks via ansökningsportalen ResearchWeb. För att nå de olika ansökningsformulären måste du först registrera dig där och få ett personkort (följ anvisningarna när du kommer in på sidan).

Dessutom finns möjlighet att söka medel via Regionala forskningsrådet

Att söka anslag - tips för en lyckad ansökan
När du söker anslag, läs instruktionerna noggrant och börja tidigt med att fylla i ansökan. Be om synpunkter på ansökan från dina medarbetare, gärna även från statistiker. Om du får avslag på din ansökan, arbeta om och sök igen!
Fler tips för en bra ansökan.

Forskningsanslag Landstinget i Värmland

Du som söker ska stå som projektledare för det projekt som ansökan gäller. Projektet ska vara förankrat, godkänt och underskrivet av verksamhetschefen. Man kan söka för tid och/eller för att betala för annat som rör det aktuella forskningsprojektet. Anslag kan man få för ett år i taget (det nästkommande) och för max 20 procent av den tid man är verksam. Se även Rutin Forskningsanslag från Centrum för klinisk forskning, CKF.

Ansökningstillfälle: Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Forskningsrådet i början av oktober för nästkommande år.

Doktorandmedel

Vill du bli doktorand, söker du projektmedel på CKF. Det behövs medel motsvarande 50% av tjänst under 8 år för att bli inskriven som doktorand. Det innebär att du behöver komplettera med medel från din verksamhet eller från annan extern finansiär. Det är lämpligt att du och din chef kontaktar forskningschefen på CKF för att diskutera planering och avtal med universitet. Den som är inskriven doktorand kan söka särskilda medel för sin arbetstid. CKF beviljar då upp till 25 procent av heltid. Intyg från huvudhandledaren om att forskarstudierna bedrivs aktivt skickas med, samt den individuella studieplanen.

Ansökningstillfälle: Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Forskningsrådet i början av oktober för nästkommande år.

Särskilda riktlinjer för ansökan om forskningsanslag för doktorander. Skriv ut och ha som stöd när du fyller i ansökan.

Medel för disputerade

Den som är disputerad kan söka särskilda medel för klinisk forskning, som kan gälla forskningsprojekt eller kartläggning av verksamhets- och verksamhetsförändringar. Stöd för enbart handledning beviljas ej, max 20 procent av heltid.

Ansökningstillfälle: Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Forskningsrådet i början av oktober för nästkommande år.

Särskilda riktlinjer för ansökan om forskningsanslag för disputerade. Skriv ut och ha som stöd när du fyller i ansökan.

AT/PTP forskningsstöd

Söks för forskningstid om man är AT-läkare eller PTP-psykolog. Detta ger en möjlighet till betald forskningstid som förlänger AT- respektive PTP-tjänstgöringen, men som inte ersätter något obligatoriskt moment som Högskoleverket och Socialstyrelsen kräver. Ansök här.

Kan sökas när som helst under året.

Stimulansbidrag

Stimulansbidrag kan sökas för att få tid (max 5 arbetsdagar) för att jobba med en ansökan och/eller forskningsplan, eller för att kunna åka på en konferens och presentera sin forskning (resebidrag som betalas ut i efterhand mot kvitton). Kan sökas när som helst under året.

Medel för etikprövning

En etikprövnings hos Etikprövningsnämnden kostar från 5 000 kr. Medel för att betala det kan sökas från CKF. Hämta ansökningsformulär hos www.epn.se. En kopia av denna ansökan till EPN skickas sedan med för granskning av ledningsgruppen för klinisk forskning. Kan sökas när som helst under året.

Regionala forskningsrådet, RFR

Om man ingår i ett projekt där det finns flera samarbetspartners i något/några av följande län inom regionen: landstinget Västmanland, Örebro läns landsting, landstinget Dalarna, landstinget Sörmland, landstinget Gävleborg, landstinget i Uppsala län - kan man söka forskningsanslag från Regionala forskningsrådet. Detta görs en gång om året med sista ansökningsdatum 15 september. Beslut fattas i december om fördelning för nästkommande år. För mer information se regionala forskningsrådets webbplats.

ALF- medel för disputerade läkare

Alf-medel riktar sig till disputerade läkare inom Landstinget i Värmland med anknytning till Örebro universitet. Ansökningstiden är i augusti och medel söks via Region Örebro.

Minnesfonder för forskning

CKF har hand om tre olika donationsfonder som riktar sig till forskning. Ur dessa kan man söka i mån av att det finns pengar i fonderna och att man uppfyller kriterierna enligt testamentet.

Kan sökas när som helst under året.


Ture & Wera Hemans minnesfond

Anställda vid infektions- och medicinkliniken kan söka, som bedriver eller avser att bedriva forskning inom infektion och medicin.

Karin & Erik Gerdéns minnesfond

All personal inom Landstinget i Värmland kan söka för forskning.

Elin Nilssons minnesfond

Läkare på Centralsjukhuset i Karlstad kan söka för forskning inom hjärt- kärlsjukdomar.