Influensavaccination

Syftet med influensavaccinationen i Värmland och Sverige är att minska risken för allvarlig sjukdom och död orsakad av influensa. Risken att bli svårt sjuk av influensa ökar påtagligt om man tillhör en riskgrupp.

Målsättningen är att så många värmlänningar som möjligt i riskgrupperna ska vaccinera sig. Socialstyrelsen och Smittskydd Värmland rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa om man tillhör de grupper som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk. 

Riskgrupper 
Vaccination av hushållskontakter 
Personalvaccination 
Vaccinationsperiod
Vaccinet - Influvac
Ordination av influensavaccination 
Beställning av Influvac  
Registrera vaccination i Svevac
Effekt av vaccination
Biverkningar av vaccinet
Pandemrix och narkolepsi  
Var sker vaccinationen?
Kostnad för patienten
Informationsmaterial
Patientinformation
Frågeformulär/underlag för vaccination 
Lokala riktlinjer - Riktlinjer för vaccination och antikoagulationsbehandling 

Riskgrupper 

Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccination av hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar riskerar att svara sämre på vaccination och får därmed ett sämre skydd mot influensa. Nära anhöriga rekommenderas därför vaccination. Om anhöriga inte ingår i någon riskgrupp får de själva bekosta vaccinationen.  

Personalvaccination

För att minska risken för smitta inom vården bör vårdnära personal vara vaccinerad, se Influensa i vården

Vaccinationsperiod

Vaccinationskampanjen startar tisdag den 6 november 2018. När influensan är utbredd i samhället är det inte längre lika meningsfullt att vaccinera. Smittskydd Värmland informerar på webbplatsen när kampanjen avslutas. Det kommer även att gå ut mejl till berörda.  

Vaccinet - Influvac

Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur influensavaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de influensastammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret. För den kommande säsongen innehåller det trevalenta vaccinet stammarna; A H1N1/MIchigan, A H3N2/Singapore, B /Colorado (Victoria-linjen). 

Landstinget i Värmland har ett avtal på Influvac som gäller även säsongen 2018-2019.

Influvac ska  i första hand administreras som en intramuskulär injektion i musculus deltoideus, 0,5 ml, alternativt kan det ges som en djup subkutan injektion, se information i FASS. Från 8 års ålder ges en dos per säsong.  

Doseringsanvisning för Influvac när det gäller små barn har uppdaterats av Folkhälsomyndigheten, Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper. Vaccinet kan ges till barn från 6 månaders ålder. För barn från 6 månader rekommenderas hel dos, ges som två doser till tidigare ovaccinerade barn från 6 månader till 8 år. Doserna ges med åtminstone fyra veckors mellanrum. 

Kontraindikation: Äggallergi eller tidigare allvarlig allergisk reaktion i samband med vaccination, se FASS. 
Undvik att vaccinera patienter med en pågående infektion eller feber. 

Ordination av influensavaccin 

Ordination av influensavaccin kan ske på följande sätt: 

Ordination av riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation 

 • Läkare
 • Distriktssköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. 
 • Sjuksköterska med annan likvärdig utbildning, bedöms av verksamhetschef, HSLF-FS 2017:71  
 • Sjuksköterska enligt generellt direktiv av läkare, HSLF-FS 2017:37  

Ordination av andra personer förutom riskgrupper, t.ex. vårdnära personal 

 • Läkare
 • Sjuksköterska enligt generellt direktiv (se ovan).  

Beställning av Influvac

Vi har en ny läkemedelsförsöjningsleverantör, Apoteket AB. Se information och beställningschema som upp uppdaterats i samarbete med Läkemedelsenheten. 

Registrera vaccination i Svevac

Tänk på att alla vaccinationer ska registreras i Svevac

Effekt av vaccination

En stor del av dem som vaccinerar sig är skyddade mot influensa. Om man trots vaccination får influensa minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Störst risk för detta har personer i riskgrupperna som insjuknar i influensa. Om man redan har hunnit bli smittad av influensa när man vaccineras ger vaccinet inget skydd. 

Influensavaccination hos en immunfrisk individ ger 50-80 procent skydd. Skyddseffekten kan vara lägre vid immunsuppression. Man kan alltså få influensa trots att man är influensavaccinerad.

Biverkningar av vaccinet

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar. 

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin influensavaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen och/eller direkt till Läkemedelsverket

Som vaccinatör kan man anmäla reaktion till Läkemedelsverket i Svevac eller via separat rapport som finns på Läkemedelsverkets hemsida

Pandemrix och narkolepsi

Det finns fortfarande viss rädsla kvar hos en del för allvarliga biverkningar av influensavaccin. Det kan hänga samman med den ökade risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerades med Pandemrix under pandemin 2009. Observera att det säsongsinfluensavaccin som nu används aldrig har associerats med ökad risk för narkolepsi. 

Var sker vaccinationen?

De som är 65 år och äldre vaccineras på sin vårdcentral. Både de landstingsdrivna vårdcentralerna och de privata vårdcentraler som har avtal med landstinget erbjuder gratis vaccination till riskgrupperna. De personer som bor på särskilt boende vaccineras där.

De som är gravida kan vaccinera sig på sin barnmorskemottagning eller sin vårdcentral. De som tillhör en medicinsk riskgrupp bör kunna erbjudas vaccination vid ordinarie besök på specialistmottagning under vaccinationsperioden.

De som tillhör en riskgrupp men inte har fast läkarkontakt på en specialistmottagning, bör ta kontakt med läkare på sin vårdcentral för rådgivning! De som inte tillhör någon riskgrupp kan vända sig till sin vårdcentral. I samband med resevaccination utför även Vaccinationscentrum vid Centralsjukhuset i Karlstad influensavaccinationer. 

Kostnad för patienten

Personer som tillhör någon av riskgrupperna vaccineras kostnadsfritt. De som inte tillhör någon riskgrupp betalar själva sin vaccination. Pris för besök och vaccination, se avgiftshandboken.  

Informationsmaterial

Affischer och informationsblad om influensavaccination skickas ut till vårdcentralerna i Värmland.
Brev med information om vaccination skickas innan vaccinationsstart till alla värmlänningar i åldern 65 år och äldre. 

Patientinformation

Tider för vaccination finns i brevet och på www.1177.se/varmland på varje vårdcentrals kontaktkort.

På www.1177.se/varmland kommer också allmän information om influensavaccination.

Frågeformulär/underlag för vaccination

Frågeformulär/underlag för vaccination mot influensa 

Lokala riktlinjer

Riktlinjer för vaccination och antikoagulationsbehandling,  se Antikoagulationsmottagningens riktlinjer (AK-mottagningen)