MRB - personal

Gäller för anställd personal, inför nyanställning, inhyrd personal, studerande, praktikanter/PRAO-elever och auskulterande personal.

MRSA-provtagning av personal 

Personal som de senaste sex (6) månaderna:  

  • arbetat på vårdenhet
  • sjukhusvårdats
  • behandlats polikliniskt med invasiva ingrepp eller sårbehandling inklusive tandvård

utanför Norden eller på vårdenhet inom Norden med pågående dokumenterad MRSA-spridning ska provtas för MRSA.

MRSA-odling tas från 

  • Näsa
  • Svalg
  • Eventuella hudskador

Prov ska ej tas under eller i slutet av ett arbetspass.

Vid oväntat fynd av MRSA hos patient eller personal samt vid misstänkt MRSA-spridning på en vårdenhet kan smittspårning blir aktuellt på enheten. Detta sker alltid i samråd med Smittskydd Värmland. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete i väntan på provsvar. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i vårdnära arbete.

Handläggning vid fynd av MRSA

Vid fynd av MRSA remitteras vederbörande till infektionsmottagningens MRSA-team för bedömning. Förutom undersökning, information och förhållningsregler görs en individuell bedömning om vederbörande ska sjukskrivas, omplaceras, avstängas eller kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Arbete på riskenhet

För personal som är MRSA-bärare och som arbetar på riskenhet gäller särskilda regler. För att arbeta på en riskenhet bör MRSA-bärare vara negativa vid minst två (2) MRSA-provtagningar i följd med minst en månads mellanrum innan de återgår till patientnära arbete. Kontrollodlingar sker därefter enligt gängse rutin. Med riskenhet menas avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta. Exempel på riskavdelningar är hudavdelning, brännskadeavdelning, intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, neonatalavdelning, hemodialysenhet, transplantationsavdelning och hematologavdelning. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i patientnära arbete. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka om tillfällig omplacering är möjlig om den anställde inte kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Ersättning

Personalens närmaste chef bör bli informerad om MRSA-bärarskapet, vilket alltid förutsätter att personen har gett sitt medgivande. 

Ersättning vid avstängning med bibehållna löneförmåner enligt Allmänna Bestämmelser (AB) § 10 mom 4 förutsätter att arbetsgivaren är informerad om den anställdes MRSA-bärarskap. Om arbetsgivaren inte känner till MRSA-bärarskap, och förbud är meddelat för den anställde att utföra sitt arbete, kan inte ersättning enligt AB utgå. Smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare kan då utgå istället. 

ESBL- och VRE-provtagning av personal

Kontrollodlingar för ESBL och VRE behöver i normalfallet inte utföras efter sjukhusvård eller arbete utomlands i samband med återgång i vårdarbete i Sverige. Personal med känt bärarskap av ESBL och VRE ska inte arbeta i patientnära arbete vid diarré. I övrigt föreligger inga restriktioner.

Lokala rutiner och dokument

Personalremiss MRSA-screening för landstings- och kommunanställda 

Studenter - stickincidenter, MRSA och vaccinationer   
Rutinen gäller för Landstinget i Värmland, kommunal och privat vård.