Folkhälsa i siffror

Folkhälsan i Sverige är god och utvecklas positivt. Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika sociala grupper. Det är viktigt att kartlägga, analysera och synliggöra skillnader i hälsa för att kunna öka jämlikheten i hälsa.

Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten kartlägger, sammanställer och analyserar den värmländska befolkningens hälsoutveckling och sambanden mellan hälsa och dess bestämningsfaktorer.

Enkätundersökningar

Informationen samlas in genom enkätundersökningar till vuxna och elever men även genom riktade undersökningar till specifika delar av befolkningen.

Liv & hälsa

Liv och hälsa är en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter bland den vuxna befolkningen i Värmland, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro.
Mer om Liv & hälsa

Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor undersöker hur hälsan ser ut i olika delar av landet och hur den förändras över tid.

Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers bruk och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT). Statistik från denna undersökning finns hos respektive kommun.

IDB Sverige

Registret IDB Sverige tillhandahåller detaljerad skadestatistik med uppgifter från såväl öppen som sluten vård, för skadepreventiva ändamål. Datainsamlingen till registret är just nu avbrutet på grund av GDPR.
Mer om personskador

Rapporter

Rapporter med samlad information om värmlänningarnas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor från olika register och undersökningar:

Om värmlänningarna

Läs rapporten (länk kommer inom kort)

Aktuellt perspektiv

Läs rapporten