Tandvård vid stort omvårdnadsbehov

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du få särskild hjälp. Du kan dels få en avgiftsfri munhälsobedömning och dels få så kallad nödvändig tandvård. Då kostar tandvården som sjukvård.

När kan jag få stödet?

Vad gäller för att jag ska få del av stödet? Lagstiftingen säger att det omfattar personer som:

  • kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Med detta menas personer som bor i kommunens särskilda boenden och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser,
  • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1997:387), LSS, enligt 1 § punkt 1-3,
  • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), till exempel vård och behandling i livets slutskede,
  • bor i egen bostad med hemtjänst och ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med detta menas personlig omvårdnad vid minst tre tillfällen under dagen samt vid ett tillfälle under natten. Omvårdnad nattetid kan innebära tillgång till larm.

Hur får jag stödet?

För att få del av det särskilda tandvårdsstödet krävs ett intyg som utfärdas av kommunen. En individuell bedömning görs av en för detta särskilt utsedd person. Vanligtvis är det handläggare inom kommunens omsorg, LSS-handläggare, sjuksköterskor och distriktsköterskor som gör bedömningen. När underlaget godkänts av landstinget får du ett grönt tandvårdskort som du visar upp i kontakter med tandvårdspersonal.

Två delar

Om du får särskild hjälp med tandvård på grund av ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov finns det två delar av stödet. Dels en så kallad uppsökande munhälsobedömning och dels tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård.