Landstingsstyrelsen i korthet

På tisdagens sammanträde fattade landstingsstyrelsen bland annat beslut om den första regionplanen och om nya lokaler för landstingets IT-organisation.

Beslut om regionplan, förtroendemannaorganisation och nämnder

Landstingsstyrelsen fattade beslut om den första regionplanen som är den nya organisationen Region Värmlands verksamhetsplan. Den framtida regionens uppdrag kommer att omfatta regional utveckling, hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Totalt kommer regionens budget att vara närmare nio miljarder kronor. Nästa vecka, den 12 juni, fattar landstingsfullmäktige det slutgiltiga beslutet om regionplanen.

Styrelsen beslutade också om förtroendemannaorganisation för Region Värmland inklusive reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder.

Årets första delårsrapport godkändes

Styrelsen godkände delårsrapport 1 som kommunicerades förra veckan.

Nya lokaler för landstingets IT-organisation

Landstingsstyrelsen fattade också beslut om att hyra nya lokaler för Landstings-IT i inre hamn i Karlstad. Verksamheten har under en längre tid varit trångbodda i lokalerna på Älvgatan 39. Det har så långt det går gjorts förbättringar i dessa lokaler, men det finns inte förutsättningar för att skapa en acceptabel arbetsmiljö med det antal personer som i dag arbetar i dem. Man har också skapat lokaler för delar av verksamheten i andra byggnader med en delad verksamhet som följd.

De lokaler i inre hamn som föreslås möjliggör att samla hela verksamheten på samma ställe och är anpassade för modern kontorsverksamhet. Lokalerna har ungefär samma yta som verksamheten förfogar över i dag men med en sådan struktur att de går att nyttja på ett sätt som är effektivt och flexibelt både nu och i framtiden.

Beslut om nya patientavgifter

Beslut fattades också om nya patientavgifter som ska gälla från den 1 januari 2019. Det innebär bland annat att:

• Landstinget inför ett samordnat högkostnadsskydd på 3 300 kronor per tolvmånadersperiod. I detta kommer alla de tre högkostnadsskydden att ingå (öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel och sjukresor) för att skydda de patienter som har störst behov av vård. Det innebär att ingen patient behöver slå i taket på alla tre högkostnadsskydden. I stället kommer 3 300 kronor vara det högsta belopp som patientens behöver betala under ett år för den vård eller de tjänster som ingår i de tre högkostnadsskydden. Ett år efter införandet ska en uppföljning på effekten av det samordnade frikortet göras.

• Landstinget ska göra en översyn av egenavgifter för sjukresor i samband med regionbildningen samt utreda förslag till jämlik egenavgift för sjukresor oavsett färdsätt.

• En avgift införs för hjälpmedel som inte lämnas åter, som har lång livslängd och som kan användas av flera patienter. Avgiftsnivån är inköpsvärdet av hjälpmedlet.

• Prismodellen för egenavgift samt påslag för vaccin fortsatt ska gälla, men för vacciner mot TBE, bältros, hepatit B och vattkoppor ska enbart egenavgift och kostnad för vaccinet gälla.