Nya Wermlands-Tidningens landstingsbevakning 1863

[ Avskrifter ]

Nya Wermlands-Tidningen / Annons /

Lördagen den 19 september 1863

Wermlands läns landsting

Behagade sammanträda Måndagen den 21 September 1863 klockan Tio förmiddagen uti diskussionssalen af Kgl. Hushållnings-Sällskapets Expositionshus i Carlstad.

H. F. Oldevig
Landstingets Ordförande

-------------------------------

Nya Wermlands-Tidningen

Onsdagen den 23 september 1863

Carlstad.

Då wi nu gå att nämna några ord, om det pågående första landstinget härstädes, nödgas wi på förhand förklara det utrymmet i tidningen, samt tid och lust saknas oss, att ens lemna en tillstymmelse af alla dess förhandlingars gång, och måste wi inskränka oss till att efter tingets slut omtala de beslut, hwilka der möjligen blifwit fattade.

Landstinget började i måndags kl. 10 f. m, uti expositionshusets diskussionssal, af tingets ordförande, hr landshöfdingen och kommend. Oldevig, med några enkla ord hälsande landstingsmännen och förklarande 1863 års landsting wara öppnadt.

Sedermera upplästes fullmagterna och befunnos landstingsmännen, eller deras suppleanter, hafwa inställt sig, utom 2:e, från Christinehamn och Jösse härad.

Wal till vice ordförande anställdes, hwarwid rösterna utföllo sålunda, att herrar öfwerstelöjtnanten och riddaren af flere ordnar Wijkander, erhöll 34, brukspatron och ridd. C. G. Uggla 12, brukspatron och ridd. Danielson 6, brukspatron och ridd. G Wahlund 3 och auditör Wikström 1 röst; hwarefter hr öfwerstelöjtnant Wijkander intog vice ordförandestolen och uttalade sin tacksamhet för det gifna uppdraget.

På brukspatron Wahlunds framställning beslöts, att wid detta ting enbart antaga tjenstemän för tillfället, och förena sekreterare- och kamrerarebefattningarne; och sedan det framdeles wisat sig huru mycket arbete som tjenstens förrättande erfordrade, bestämma lönen, och att för denna gång ett arfwode skulle tilldelas.

Ingen sökande till sekreterarebefattningen hade anmält sig, men fem sökande deremot till kamreraresysslan. Länsbokhållaren Hedstrand, som wid tingets öppnande satt wid protokollet, blef nu nära enhälligt wald att tills widare fungera såsom sekreterare och kamrerare. Tjensterna skulle till nästa landsting anslås lediga för hugade sökande.

[Tjänsterna hade redan annonserats en gång tidigare, i NWT den 16 juli. / red:s anm.]

[Upp]

Herr borgmästaren Waldenström framställde, att frimurarelogens lokal stod öppen för denna gång till landstingets begagnande, emot 200 rdrs ersättning; och hwilket anbud antogs, emedan man ansåg expositionslokalen alltför kylig; och skulle de senare sammanträdena sålunda hållas i frimurarehuset.

Herr brukspatron Danielson föredrog förslag till arbetsordning, som blifwit uppgjordt af de wid förberedande landstingsmötet walde komiterade; hwarwid ett förslag till dylik arbetsordning för Skaraborgs läns landsting egentligen låg till grund. Efter hwarjehanda ordande hit och dit blef förslaget antaget såtillwida, att ett beredningsutskott, bestående af nio ledamöter, skulle tillsättas. Åtskilliga önskade ändå större utskottsbesättning (glömmande att ju flere kockar desto sämre soppa), och waldes härtill hr brukspatronerne Berger med 41 röster, C. G. Uggla 42, G. Wahlund 47, Wall 43, prosten N. Unger 43, apothekaren Ringström 30, Per Larsson i Skoga 29, O. Persson i Gårdsjö 34 och Jan Persson i Risätter 32. Flere eller färre röster föllo dessutom på de fleste af tingets ledamöter.

I förslaget till arbetsordning war bestämt, att tinget skulle börja på första helgfria Måndag i September; hwaremot hr majoren och ridd. Falk opponerade sig, anförande att flere allmänna inrättningar, såsom t. ex. hypotheksföreningen, då hade sina sammanträden, och, som hyp.-föreningens ordförande, hr kammarherren O. Nordenfelt wore landstingsman, så skulle han icke kunna blifwa återwald till ordf.-befattningen nästa år, ifall landstinget skulle då börja.

Sedan allt detta war undanstökadt, föredrogs K. Maj:ts skrifwelse till landshöfdingeembetet angående förändring i kommunallagen om grunden för beskattning och rösträtt, (meddelad under rubriken kommunalowäsende sistl. lördag och i dag i en del af Werml.-Tidn:s upplaga) och remitterades till det nya utskottets behandling. – Det war en rigtig illustration öfwer regeringens förmåga att lagstifta, denna skrifwelse med tillkännagifwande af förändringen i den wigtigaste delen af den knappt i werket satta kommunalförfattningen, att föredragas det första landstinget!

Härefter upplöstes sammanträdet kl. 2 e.m.

[Upp]

Gårdagens sammanträde hölls å frimurarelogen och började kl. 9.

Wid protokollsjusteringen anmärkte herr öfwerstelöjtnant Wijkander, att han, i egenskap af intendent wid expositionslokalen, till landstingets begagnande utan hyresersättning erbjudit samma lokal, och att han detta anbud icke återtagit i anledning af hr borgm. Waldenströms förslag, att mot 200 rdr hyra för nuwarande session begagna frimurarelokalen.

Härefter föredrogs, enligt fattadt beslut, punktwis, förslaget till arbetsordning, som, i förbigående sagdt, regeringen bort likawäl, som sjelfwa landstingsförfattningen, kunnat hoplappa, till besparande af onödig tidsutdrägt i och för detta ämnes behandling wid landstingen.

Första § om tiden för landstingets början, wäckte långrandig diskussion, voteringar om voteringspropositioner, och slutligen votering om sjelfwa §:s lydelse, hwilken, twertemot förslaget, som bestämde tiden till 1:a Måndagen i September, kommer att lyda sålunda, att tinget börjar på 3:dje Måndagen i samma månad. 33 röster stodo mot 22.

I anledning häraf uppträdde hr brukspatron Wall och hemställde att landstinget borde hos regeringen utwerka det landsting finge börja i den månad, som för hwarje län funnes lämplig; och att landsting i slutet af Augusti säkerligen i Wermland skulle dragas med mindre swårigheter, än i September, uti hwilken månad den kongl. författningen (inconseqvent) bestämmer att tinget skall hållas. Uppå proposition ansåg landstinget sig förhindradt att tit. W. förslag upptaga; ett beslut hwaröfwer hr öfwerstelöjtnant Wijkander reserverade sig, emedan landstinget, enl. författningen, werkligen egde rätt att behandla nya frågor, som stodo i gemenskap med de under öfwerläggning warande motionerne.

Föreskriften i förslaget, att alla motionerne borde tryckas wäckte långwarig diskussion, i anledning af hr brukspatron Wahlunds ogillande af föreskriften om tryckningen, enär densamma föranleder både dryga och onödiga kostnader, och kunde swårligen inom rättan tid werkställas; § blef dock bifallen, till mycken fromma för stadens boktryckare, om icke för länets kassa.

Behandlingen af reglementets ytterligare §§ upptog sedermera tiden.

Flere motioner upplästes och remitterades till utskottet. En sorglustig episod förekom derjemte. Hr brukspatron Wall hade motionerat, att landstinget skulle uttala en opinionsyttring och afgifwa en tacksamhetsadress till konungen för det hwilande representationsförslaget. Herr öfwerstelöjtnanten Wijkander tog ordet, ifrigt och wältaligt förordande motionen, likaså hr borgmästaren Waldenström och motionären sjelf. Emot motionen yttrade sig flere herrar, såsom brukspatronerne Uggla och Wahlund, grossh. Wimnell m. fl., anseende den i alla afseenden olämplig både till de olika saker motionen afhandlade, äfwensom dess syftning i allmänhet. Votering begärdes och med 39 ja mot 17 nej bifölls motionen. Häremot reserverade sig hr brukspatron Uggla, som förbehöll sig, att låta sin serskildta reservation medfölja adressen. Uti Tit. U:s reservation instämde många herrar. Wid frågan om komiterade att uppsätta adressen, blef på brukspatr. Ugglas förslag, och "emedan adressen blifwit af dem så ifrigt förordad", herrar Wijkander, Waldenström och Wall dertill utsedde.

-------------------

[Upp]

Nya Wermlands-Tidningen

Onsdagen den 30 September 1863

Carlstad.

I lördags på förmiddagen upplöstes landstinget af ordföranden, hwarefter vice ordföranden uttalade landstingets tacksamhet och erkänsla till hr landshöfding Oldevig för den owäld och owanliga uthållighet hwarmed hr landshöfd. ledt tingets förhandlingar, samt den frihet han lemnat alla att uttala sina meningar m. m. – Ordföranden swarade härpå: att han hembar de närwarande sin tacksamhet för det wälwilliga bedömandet af hans handlingssätt; att det hedrar församlingen, att den med moderation begagnat det fria ordet; och att, om landstinget i wissa frågor icke kommit till några egentliga resultater, hoppades herr ordf. att kloka och förståndiga män äfwen i framtiden skola behandla länets angelägenheter, och tillfredsställande resultater winnas m. m. Ett trefaldigt lefwe! och hurra! utbragtes sedan för konungen, och sammankomsten slutades kl. 1/2 1 eftermiddagen.

---------------------

[Upp]