Strategier - Landstinget i Värmland

Strategier

En strategi skapas för att ange vilken inriktning som ska tas för att uppfylla krav i policys, vårdgivardirektiv, nationella riktlinjer och satsningar eller prioriterade områden i landstingsplanen. En strategi fastställs av landstingsstyrelsen eller en nämnd och omfattar hela landstinget

Patientsäkerhetsstrategi

För att förebygga vårdskador har landstinget en patientsäkerhetsstrategi. Den utgår från patientsäkerhetslagen och bygger på fyra fokusområden; ledning och styrning, systematiska utredningar och uppföljningar, kompetensutveckling och patientinvolvering. 

Patientsäkerhetsstrategi 
Patientsäkerhetsberättelser

E-hälsa

En av förutsättningarna för utvecklingsplanens genomförande är att landstinget tar stora steg framåt inom e-hälsoområdet, både för att möta patienternas förväntningar och för att kunna förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.

E-hälsostrategi

Folkhälsostrategi

Syftet med folkhälsostrategin är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning av indikatorer inom området. Tre områden är prioriterade: barn och ungas hälsa, levnadsvanor bland vuxna och psykisk hälsa bland vuxna.

Folkhälsostrategi 
Läs mer om landstingets folkhälsoarbete

Personalstrategi

Personalstrategin anger landstingets övergripande målsättning inom personalområdet. Den anger inriktningen för arbetet så att kompetensförsörjning i balans säkerställs.

Personalstrategi 
Medarbetarstatistik

Miljöstrategi

Landstingets miljöstrategi pekar ut tre insatsområden: minskat klimatavtryck, hållbar resursanvändning och hälsosamma miljöer. 

Miljöstrategi 
Läs mer om landstingets mijöarbete