Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare måste varje år, enligt patientsäkerhetslagen, skriva en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur landstinget arbetat mot en säkrare vård för patienter.

Från den 1 januari 2011 gäller patientsäkerhetslagen som reglerar hälso- och sjukvårdens arbete med patientsäkerheten.

Den lägger stark tonvikt på en samordnad ledning och styrning av arbetet för att förebygga vårdskador och, när skador ändå inträffar, att utreda och anmäla sådana händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Att patienterna ska vara delaktiga i vården betonas också i patientsäkerhetslagen.

Lagen ålägger vidare alla sjukvårdshuvudmän att varje år rapportera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Förutom att redovisa inträffade vårdskador och det förebyggande arbetet ingår insatser för utbildning av vårdpersonalen, bemötande av patienter, vårdens uppföljning och återkoppling av utredningar om vårdskador med mera.

Läs våra patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Patientsäkerhetsberättelse 2010