Jämställdhet och jämlikhet

Landstinget arbetar systematiskt med frågor som rör jämställdhet och jämlikhet.

Arbetet utgår från handlingsplanen för jämställdhet och jämlikhet i enlighet med europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR:s jämställdhetsdeklaration). Nuvarande handlingsplan gäller för 2016 till 2018.

Strategisk jämställdhetsgrupp

Landstinget har en strategisk jämställdhetsgrupp. Här finner du deras mötesdatum och minnesanteckningar och här är kontaktuppgifter till dem. Här hittar du riktlinjen för 2016-2018 som jämställdhetsgruppen arbetar efter.

Landstingets jämställdhetsarbete följs genom mätningar i MakeEQuality och Jämix.

Rollen som arbetsgivare

Landstingets målsättning, i handlingsplanen för jämställdhet och jämlikhet i enlighet med CEMR deklarationen, är arbetsglädje och ansvarstagande utifrån jämställda arbetsvillkor. Inga osakliga löneskillnader ska förekomma inom våra verksamheter. En jämnare könsfördelning ska främjas inom våra yrkesgrupper. Varken sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska få förekomma. Varje verksamhet ska upprätta en jämställdhetsplan, med egna konkreta jämställdhetsmål.

Landstingets politiska roll

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till deltagande och representation i den politiska och offentliga beslutsprocessen. Verksamheters resurser ska fördelas likvärdigt.

Rollen som tjänsteleverantör och planering för en hållbar utveckling

Landstinget ska bedriva ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet. Kvinnor och män ska framställas och bemötas jämställt.

Rollen som upphandlare av varor och tjänster

Landstingets avtal med samarbetspartner ska främja jämställdhet. Upphandlingskrav ska främja jämställd verksamhet. 

 

Jämställdhetsanalys

Jämställdhetsanalys, checklista för förtroendevalda

Jämställdhetsanalys, checklista för handläggare

 

Tips och råd om jämställdhet och jämlikhet

Regeringskansliet om jämställdhetspolitikens mål.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) om jämställdhet.

Region Värmland om jämställdhet och jämlikhet.

Vill du ta del av nätverk, konferenser och få stöd i det jämställdhetsarbete? Anmäl dig via Ett jämställt Värmland.

Schyst! En inspirationskälla från Region Värmland till jämlik kommunikation.

Fakta och nyheter om jämställdhet på jamstall.nu.

AHA Värmland - fakta och statistik om jämställdhet.