VFU för vård- och stödsamordnare

Landstinget i Värmland samarbetar med Karlstads universitet med den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter från Vård- och stödsamordnarprogrammet.

Landstinget erbjuder ett antal platser inom division psykiatri. Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten under handledning öva sig i att arbeta ihop med brukare och anhöriga för att samordna gemensamma beslut och att säkerställa kontinuitet i personkontakter.

Studenten ska ges möjlighet att praktiskt utöva sina kunskaper och färdigheter när det gäller teorier, metoder och arbetssätt inom vård- och stödsamordning såsom:

  • Planerings- och samordningsinsatser med brukare.
  • Delta i utvärderings- och kvalitetsarbete.
  • Använda metoder för att mäta funktionsnivå, livskvalitet, brukartillfredsställelse och symptom.