Utvecklingsrapporter ACTIO - Landstinget i Värmland

Utvecklingsrapporter ACTIO

Här hittar du våra utvecklingsrapporter ACTIO.

5x3-Ett screeninginstrument avseende episodiskt minne för primärvårdsbaserad utredning av kognitiva symtom

Rapporten analyserar behovet av metodutveckling för kognitiv undersökning vid basal demensutredning, beskriver det nya instrumentet och redogör för den kliniskt orienterade validering som hittills genomförts. Förslag till cut off-värden för testresultat och normvärden för olika åldersgrupper ges. Jämförelser görs med andra enkla och rutinmässigt använda kognitiva screeningtest. Förhoppningen är att 5x3 ska bidra till ökad precision i den primärvårdsbaserade diagnostiken av Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar.

 

Länssamordnare för skolhälsovården

Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland. Sedan våren 2008 erbjuds alla kommuner samt friskolor i Värmland en länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården. Karlstads kommun avsätter delar av en verksamhetschefstjänst för detta uppdrag och länets kommuner och friskolor har möjlighet att teckna avtal med Karlstad kommun för att ta del av samordningsfunktionen och ingå i nätverket för medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor. Uppdraget är att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete inom skolhälsovården i länet och utifrån elev/medborgarperspektiv medverka till samverkan mellan kommun, landstingets vårdsystem och andra aktörer inom länet så som Länsstyrelsen, Universitetet, och frivilligorganisationer.
Klicka här för bilagor

 

Motiverande samtal - MI

Landstinget i Värmland ska bidra till att främja hälsa och livskvalitet, och verksamheterna ska präglas av ett förebyggande synsätt. Med stöd av statliga stimulansmedel har landstinget haft möjlighet att utveckla det alkoholpreventiva arbetet. Landstinget i Värmland fokuserade på att inspirera till ett förändrat sätt att samtala med patienterna om alkohol och andra levnadsvanor som kan påverka hälsan. Syftet med utbildningarna I Motiverande samtal är att underlätta för deltagarna att föra vägledande samtal i samarbete med patienten och på så sätt stärka motivationen till positiv förändring.

 

Nästan 4 av 10 – En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland

Under de senaste åren har situationen för unga personers psykiska hälsa förändrats. I flera rapporter från till exempel massmedia kan man läsa att den psykiska ohälsan ökar, att det är allt fler unga som söker hjälp för psykiska och psykosomatiska symtom.

När man ser denna utveckling ställer man sig givetvis frågan vad detta beror på? Vad är det som orsakat denna utveckling? För att få svar på dessa frågor startade ett arbete inom Utvecklingsstaben och dess enhet Folkhälsa och samhällsmedicin inom Landstinget i Värmland. Förhoppningsvis kan kan denna rapport ge en viss inblick i de teorier som finns kring förekomsten av psykisk ohälsa hos unga. Vidare presenteras tankar om hur landstinget kan utveckla vårdutbudet till unga personer som söker för psykisk ohälsa.

 

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept - FaR® i Värmland 2006

I Värmland ingick Landstinget en överenskommelse med Friskvården i Värmland (FiV) som åtog sig att vara mottagare av FaR. En "vårdkedja" organiserades kring FaR-patienten där FiV kallar FaR-patienten till närmsta friskvårdscentral (det finns en i varje kommun i Värmland). Friskvårdskonsulenten ger patienten stöd och uppmuntran till nödvändiga livsstilsförändringar och guidar patienten till motionsformer som har utsikt att fungera i patientens livssituation. Friskvårdskonsulenten återrapporterar till ordinatören som på så sätt hålls informerad om utvecklingen. Det är detta sätt att arbeta med FaR som är "Värmlandsmodellen".

 

Personskador som uppkommit i samband med skadehändelser, Värmland 2007

I rapporten presenteras data om personskador uppkommit i samband med olyckshändelser och där personerna som skadats sökt vård på akutmottagningarna i Arvika, Karlstad eller Torsby. Skadorna har registrerats i Injury Data Base (IDB) Sverige.(IDB,tidigare kallat EHLASS). Skaderegistreringen i Injury Data Base är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen. IDB ingår som en del i Europeiska Unionens skadepreventiva arbete. Uppgifterna i registreringen ska i första hand användas i det lokala och regionala skadeförebyggande arbetet i Värmland.

 

Familjecentraler i Värmland

I denna rapport beskriver Vibeke Bing arbetet med att stödja etablerandet av Familjecentraler i Värmland. I rapporten finns en beskrivning av dagsläget och den policy som de värmländska kommunerna och landstinget gemensamt tagit fram för det fortsatta gemensamma arbetet på detta område.

 

 

 

Doping bland skolelever i Värmlands län

Rapporten Dopning bland skolelever i Värmlands län belyser omfattningen av användandet och attityden till dopningsmedel bland högstadie- och gymnasieelever i Värmlands län under åren 1995 till 2000. Bruket av dopningsmedel har under de senaste årtiondena spridit sig från elitidrottsmän och kroppsbyggare till ungdomar.

 

 


Rapport om personskador i trafiken

- STRADA
Rapporten om registrering av personskador i trafiken har blivit klar. Rapporten presenterar och kommenterar registrerade data på trafikskadade patienter som sökt vård på akutmottagningarna i Karlstad, Arvika och Torsby år 2002.
- Personalen på akutmottagningarna har gjort ett fantastiskt jobb, säger Kaj Sundström som gjort studien.