Forskningsprojekt - Landstinget i Värmland

Forskningsprojekt

Här presenteras forskare och forskningsprojekt inom Landstinget i Värmland.

Forsknings är en viktig del av Landstinget i Värmland. Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Pågående forskning av doktorander

Titah Mensah - Folktandvårdens specialistklinik för barn- och ungdomstandvård
Utvärdering av jämlikhet i tandhälsa hos barn och ungdomar med hjälp av kvalitetsregister

Alexandra Ullsten - Musik- och bildterapeutmottagningen, Rehabenheten CSK
Musikterapeutisk sång som stöd för sjuka spädbarn, föräldra och vårdpersonal

Staffan Tevell - Infektionskliniken CSK
Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner

Mona Lindqvist - Centrum för traumatisk stress
Flyktingkvinnors uppfattning av psykisk hälsa och bemötandet inom psykiatrin.
Läs mer om Mona Lindsqvists forskning.

Karin Ängeby - Kvinnokliniken
Förlängd latensfas - förstföderskors och partners uppfattningar av förlängd latensfas

Jakob Skov - Infektionskliniken
Epidemiological studies on comorbidy and heritability in Addison´s disease

Catharina Parai - Ortopedkliniken
Global assessment som utfallsmått vid uppföljning

Maria Marinopoulou - Neuropsykiatrisk mottagning
Prenatal exponering för hormonstörande ämnen och dess betydelse för barns kognitiva utveckling 

Karin Arinell - Hjärt- och akutmedicin CSK
Immobilisering som en riskfaktor för arteriella och venösa tromboser

Mehmet Göncü - Barn- och ungdomspsykiatrin
Allvarliga livshändelser och posttraumatisk stress hos barn som utreds för ADHD och/eller autism

Maaike Giezeman - Töcksforspraktiken
Följsamhet till riktlinjer vad gäller diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med kronisk hjärtsvikt inom primärvården

Pågående forskning av disputerade

Almqvist, Kjerstin - Psykiatri
- Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld mot förälder
- Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar
- Att inom barnhälsovården i landstinget i Värmland och Örebro läns landsting, fråga om våld i nära relationer

Läs mer om Kjerstins Almqvists forskning.

Arne, Mats - Primärvård
Spirometri i primärvården (LiV) I) Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos II). Utvärdering av implementering av kvalitetskriterier och spirometrikörkortsutbildning.
Läs mer om Mats Arnes forskning.

Hallerbäck, Maria - Barn- och ungdomspsykiatrin
- Psykiatriska symtom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd
Läs mer om Maria Hallerbäcks forskning.
- Hormonstörande ämnens inverkan på barns kognitiva utveckling - en delstudie i SELMA-studien

Hellgren, Karl-Johan - Ögonmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad
Synfunktion med perimetri vid diabetes

Sigvant, Birgitta - Kirurgkliniken, Karlstad
Natural history of peripheral arterial disease - leg symtoms, cardivascular morbidity and mortality after 10 years of follow-up.

Theander, Kersti - Primärvård
Gruppintervention inom primärvården för att förbättra symtom och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt

Lundman, Lars - ÖNH-kliniken
Studie av revisionsoperationer ur det nationella kvalitetsregistret för otoscleroskirurgi


Pågående forskning med landstingets forskningsanslag med handledning


Annika Lind 
AVC Gripen Karlstad
Inhalationsteknik och personlighet hos patienter med KOL.

Andreas Nelson 
Psykologenheten, Karlstad
Språkförsening och kognitiva funktioner inom ramen för SELMA-studien.

Birgitta Sigvant Läkarenheten Kirurgisk kliniken, Karlstad
Use of vascular access for haemodialys in Sweden - a register based study with special focus on differences between sex and regions.

Mauritz Waldén
 Läkarenheten Kirurgisk kliniken, Karlstad
Validering av vanlig MR för diagnostik av regionala lymfkörtelmetastaser vid prostatacancer.

Gunilla Welander 
Njurmedicin, Karlstad
Use of vascular access for haemodialys in Sweden: a register based study with special focus.

Projekt med anslag från regionala forskningsrådet

Maria Klässbo Centrum för klinisk forskning
Motivationsprocesser för sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet hos personer med höft- och/eller knäartros. Delstudie Säffle osteoarthritis health.

Nikita Makhnov Läkarenheten
Kirurgi Screening för primär aldosteronism i en hypertonipopulation.