Forskning inom psykiatri

Du som forskar eller är intresserad av att forska inom området psykiatri kan få hjälp och stöd med till exempel handledning av vetenskapliga arbeten, konsultation och information.

Forskning inom psykiatri

Du som vill genomföra patientnära forskning eller redan idag bedriver forskningsprojekt är välkommen att vända dig till någon av psykiatrins forskningsledare. Professor Kjerstin Almqvist och fil.Lic Ola Lindgren är ansvariga för att stödja och handleda medarbetare som bedriver forskningsprojekt. 

Pågående forskningsprojekt inom division psykiatri

Färdighetsträning för ungdomar med ADHD.
Ett kliniskt forskningsprojekt som syftar till att prova och utvärdera en ny behandlingsmetod på BUP. Samarbete med KIND, Karolinska Institutet.
Maria Unenge Hallerbäck och M, Engman

Psykiatriska symptom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd
Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet.
Ansvarig: Maria Unenge Hallerbäck

Asperger syndrome and schizophrenia: A comparative neuropsychological study.
Ett forskningsprojekt i samarbete med Göteborgs universitet.
Ansvariga: Maria Unenge Hallerbäck och Tove Lugnegård

Prenatal exposures to endocrine disrupting mixtures and child neurodevelopment.
Ett forskningsprojekt i samarbete med Karlstads universitet, Göteborgs universitet. Lund universitet och Columbia University.
Ansvariga: Bornehag, C-G., Unenge Hallerbäck, M., Whyatt, R., Factor- Litvak, P., Rauh, V., Swan, S., & Wikström, S

Psykisk hälsa hos barn som bevittnat våld mot mamma.
Forskare: Kjerstin Almqvist
Läs mer om Kjerstin Almqvists forskning.

 

Disputerade

Flyktingkvinnors existentiella upplevelser och erfarenhet av (psykisk) hälsa och sjukdom.
Medicine doktor: Mona Lindqvist
Läs mer om Mona Lindqvists forskning.

Autistiska drag i barndomen hos unga vuxna med schizofreni.
Medicine doktor: Maria Unenge Hallerbäck
Läs mer om Maria Unenge Hallerbäcks forskning.

Asperger syndrome and schizophrenia: psychiatric and social cognitive aspects
Medicine doktor Tove Lugnegård.

Genomförda projekt

Effekter av behandling i grupp med basal kroppskännedom på patienter med ADHD.
Forskare: David Sweet
Läs mer om David Sweets forskning.

Kontinuerlig EEG-övervakning av extremt prematurfödda barn.
Forskare: Sverre Wikström

Rapporter
En studie av verkan av samtalen vid Samtalsakuten
I samarbete med FoU Välfärd Värmland Karlstads universitet
Ansvariga: Per Folkesson och Ola Lindgren 

Masteruppsats
Samspel mellan patient och terapeut. En förstudie inför en utvärdering av självskattningsskalan Patient och terapeut samspelsskala (PTS).