Utvärderingsinstrument

Ett urval av utvärderingsinstrument

HOOS, WOMAC och HOOS-PS

Excel-fil (arbetsmaterial), utarbetat av Erik Segall, där du får fram del-skalevärden för HOOS LK 1.1.

6 MWT

6 minuters gångtest          Länk till dansk sida där man bland annat får referensvären

Pain Coping Inventory

Pain Coping Inventory (PCI-S)                         Manual PCI-S

Eva Johanssons och Gro Stangnes - översättning av PCI till svenska
Magdalena Hanssons magisteruppsats 2011 - Active or passive pain coping strategies among participants before hip school

Lågintensiv styrketräning vid knäartros

Torbjörn Måseides magisterarbete vt 2016 "Lågintensiv styrketräning kan vara effektiv behandling för personer med knäartros och hög smärta"

MiniBESTest

Ann-Charlotte Nilssons magisterarbete vt 2016 "Reliabilitets- och validitetstest av svenska versionen av mini-BESTest för personer med akut stroke"

San Salvadour skalan

Basfrågeformulär San Salvadour skalan             Manual San Salvadour skalan

Anne Grethe Skrettings arbete med översättning och pilottestning av San Salvadour skalan - smärtbesömningsskala för personer med svåra motoriska, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar

Projekt översättning av Oxford Hip Score

2010 Horppu T, Vogel G. Oxford Hip Score - svensk översättning, kulturell anpassning samt test av kriterievaliditet för personer med höftledsartros

Handledsfrakturer - rehabilitering och frakturförebyggande insatser

ABC-skalan (patientens tilltro till sin balansförmåga)
Checklista nybesök
Checklista återbesök
Fallriskbedömning med fysiska test - vårdrutin
Normalvärden för Timed stands test
FRAX med tillägg
FRAX med tillägg och förklaring av riskfaktorer