AKO överenskommelser

Här finns rutiner som reglerar samarbetet mellan allmänmedicin och andra vårdgivare och samarbetspartners.

Vi har också en ALLmötessida där du hittar sammanfattningar av allmöten, presentationer och program inför kommande möten.     

Allergi
Amning
Antikoagulation
Astma, KOL och allergi
Asyl
Barn- och ungdomsmedicin
Barnpsykiatri
Beroende
Cancer
Diabetes
Dödsfall
Endoskopi
Fysiologi
Företagshälsovård
Försäkringsmedicin
Gastroenterologi
Gynekologi
Hudkliniken
Infektion
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Kärlkirurgi
Körkort
Laboratoriemedicin
Läkemedel
Neurorehabilitering
Ortopedi
Osteoporos
Palliativ vård
Psykiatri
Radiologi
Rehabilitering
Remisshantering
Reumatologi
Smärta
Spirometri
Tandvård
Telefonlistor
Urologi
Vuxenhabilitering
Våld
Ögon
Öron- näsa- hals
Övrigt


 

 

 Allergi, astma och KOL 

ASIT-behandling vid allergisk rhinokonjunktivit

Forum för födoämnesallergi. Under "broschyrer" finns formulär att användas vid utredning.

Symptomtrösklar - förhållandet mellan belastning och tröskel


Astma KOL Allergi, nätverkets hemsida

Astma hos barn - vårdrutin akutbehandling Stadie indelning vid bedömning av akut astma, barn

Astma-KOL-allerginätverkets hemsida

Spirometri i LiV - referensmaterial för vuxna

Spirometri i LiV - bilaga referensmaterial för vuxna

Symptomtrösklar - förhållandet mellan belastning och tröskel

Spirometri, checklista punkter för kvalitetsuppföljning

Nationella riktlinjer KOL astma

Nationellt vårdprogram KOL

 

Amning


Amningskomplikationer - vårdprogram

Amningsstrategi - vårdprogram 

Asyl 


Rutiner och provtagningar av asylsökande 

 

Barn- och ungdomsmedicin


Allergi och/eller astma hos barn och ungdomar

Astma - vårdrutin akutbehandling

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar - regionalt vårdprogram

Remissrutiner övervikt barn

Övervikt barn - vårdrutiner

Idrottande barn och ungdomar - riktlinjer kring utredning av misstänkta hjärtsymtom

Läkemedel, fria till barn. Förtydligande.

Remittering av barn och ungdomar i Värmland - vårdrutin

Rikshandboken - BHV

Rotavirus, vaccination

Samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin och division allmänmedicin - angående sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar

Urinodling på barn - instruktion 

Urinodling på barn - patient/föräldrainstruktion

UVI - överenskommelse angående utredning av barn med UVI

Öronvärk barn - vårdrutin

 

Barnpsykiatri


ADHD, lättläst för vårdpersonal

ADHD, lättläst för allmänheten 

Barn och unga i risk- och missbruk

Körkortsintyg, handläggning inom BUP

Psykiatrisk problematik hos barn och ungdomar - arbets- och ansvarsfördelning

Sjukskrivning överenskommelse mellan division allmänmedicin och psykiatri gällande föräldrar till psykiskt sjuka barn 

Överrapportering till flera vuxenverksamheter för patienter med autismspektrumtillstånd samt psykiskt tilläggsproblematik - vårdrutin

Överrapportering, schema

 

Beroende (alkohol, droger och dopning)


LVM, blankett läkarintyg

LVM, begäran om handräckning, blankett

LVM-rutin 

LVM, närområdesplan Karlstad, jourschema

Barn och unga i risk- och missbruk  

Beroende, länsöverenskommelse

 

Cancer - SVF standardiserade vårdförlopp i cancervården


 

SVF, hemsida

 

Diabetes


Diabetes mellitus - riktlinjer för opportunistisk screening

Diabetes mellitus - fotinfektioner hos patienter med diabetes mellitus

Fotterapi inom allmänmedicin

Graviditetsdiabetes, uppföljning post partum

HbA1C som kompletterande metod vid diagnos av diabetes mellitus

Klassifikation diabetesretinopati

Multidisciplinärt diabetesfotteam, centralsjukhuset - checklista

Multidisciplinärt diabetesfotteam i Värmland - riktlinjer

NDR - registrering

NDR - patientinformation

Ordination enligt generella direktiv, delegation till distriktssköterska

Vårdnivå, riktlinje

Ögonbottenundersökning - kompletterande remiss  

 

Dödsfall 


Bårhusblankett

Dödsfall, distriktssköterskans medverkande vid konstaterande, blankett

Dödsfall, sjuksköterskas medverkan vid konstaterande, intyg om kompetens

Dödsfall utanför sjukhus - ambulanssjukvårdens uppdrag

Dödsfall utanför sjukhus - landstingsgemensam rutin, arbetsfördelning

Dokument konstaterade av dödsfall utanför sjukhus 161207

Obduktion och bårhus, länk

Information nytt avtal transport av avliden reviderad 2016-11-15

 

Endoskopi


Endoskopi - krav på remiss

Endoskopi - krav på utlåtande

Gastroskopi - indikationer på alarmsymtom

Tarmrengöring inför coloskopi

 

Fysiologi


Ankeltrycksmätning - instruktion

Utredning av blåsljud på hjärtat

Utredning av misstänkt hjärtsvikt

 

Företagshälsovård

Avtalstext

  

Försäkringsmedicin 


Kvalitetskrav för medicinska bedömningsteam på vårdcentral

Sjukskrivning - verktyg och fakta

Utredning och behandling med multimodal rehabilitering

 

 Gastroenterologi


Bristolskalan

Celiaki, allmänläkarens roll vid utredning och behandling

IBS, checklista för remiss

IBS, riktlinjer utredning kortversion

IBS, patientråd 1177

Kalprotektin

Protonpumpshämmare, lathund

Svensk gastroenterologisk förening

Strategier vid utredning av dyspepsi, viss.nu

 

Gynekologi


Gynekologisk cancer, tidiga tecken

Gynekologisk cancer tidiga tecken, lathund

HPV-vaccination

Könsstympning

 

Metodbok för MHV (länk - synbart enbart för behöriga till LiV:s intranät)

Miktionslista

Samarbetsdokument mellan allmänmedicin och kvinnosjukvården gällande öppenvård gynekologi

Symtomskattning vid urininkontinens

Urininkontinens och blåstömningsproblematik, vårdprogram

 

Hudkliniken


Aktinisk keratos, handläggning på vårdcentral

Anamnes och statusmall bensår

Arbetsfördelning hud-allmänmedicin

 

Infektion


Antibiotika vid vanliga infektioner, STRAMAS rekommendationer

Fotinfektioner hos patienter med diabetes mellitus

Hepatit C, länk till smittskydd

HIV-test - vårdrutin

HPV-vaccination

Influensa, länk till smittskydds sida om influensa

Influensa, rekommendationer för profylax och behandling,folkhälsomyndigheten

Klamydia, uppdrag till smittspårare

Resemedicin och vaccinationer 

Rotavirusvaccination

Urinvägsinfektion hos kvinnor över 18 år - vårdrutin

 

Internmedicin


Avdelning 8, rutiner för inläggning

Bentäthetsmätning

Bentäthetsmätning, remiss Dexa för icke-cosmic-användare

Demens - länk till www.liv.se/demens

Demens, registrering i SWEDEM

Demens, lathund för registrering i SWEDEM

Demensutredning, idéskiss Ragnar Åstrand

Demensutredning på vårdcentral

Djup ventrombos, vårdrutin akutmottagning och DVT-mottagning

D-vitamin och D-vitaminbrist. Råd kring utredning och behandling

Körkort - klinisk körkortsbedömning gällande äldre med demens

Djup ventrombos

FRAX, svensk version

Hemokromatos - allmänläkarens roll vid diagnos

Hypertonikontroll på vårdcentral - vårdrutin

Kalprotektin

Monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS

Njurmedicin, riktlinjer, lathund

Osteoporos - samverkan

Osteoporos - frakturkedja


Reumatologkonsult

Tyreoidea

Wells score för bedömning av DVT


Kardiologi


Apolipoproteiner

Bröstsmärta - åtgärder vid vårdcentral

Förmaksflimmer - utredning och behandling inom allmänmedicin

Hjärtsvikt - utredning av misstänkt hjärtsvikt

Koronarischemi - förslag till utredning och behandling

 

Kirurgi


Avföra patienter från väntelista - administrativ rutin

Ljumskbråck - checklista inför remiss kirurgi

Mammografi och bröstmottagning

Postoperativa komplikationer - vårdrutin

Preoperativa bedömningar - vårdrutin

Recept på FaR för Gastric bypass - patienter

Rökande patient som remitteras för kirurgisk åtgärd

Överviktsopererationer

 

Kärlkirurgi


Aneurysmsjukdom

Bukaortascreening

Perifer kärlsjukdom (inklusive karotisstenos)

Venös insufficiens, ytlig

 

Kommunala överenskommelser


Riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommunerna och landstinget
- Bilaga: Arbetsordning för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Tryggt och säkert län

Kärlkirurgi


Aneurysmsjukdom

Bukaortascreening

Perifer kärlsjukdom (inklusive karotisstenos)

Venös insufficiens, ytlig

 

Körkort


Körkortsportalen

Trafikmedicin

 

Laboratoriemedicin


Analyssortiment

 

Läkemedel


Antibiotikaförskrivning - uppföljning

Beroendeframkallande läkemedel förskrivning

Barn, fria läkemedel. Förtydligande.

Beroendeframkallande läkemedel, råd vid förskrivning

D-vitamin och D-vitaminbrist

ESLiV, effektiv och säker läkemedelshantering i Värmland

Hantering-av-lakemedelslistan.pdf

Järn intravenöst, rekvirering och hantering

Länk till läkemedelsenhetens hemsida

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad

Meddelande till ditt apotek, patientinfo

Opioider, överremittering av patienter med opioidbehandling

Prostatacancer - rutin för GnRH-analogbehandling som ges på vårdcentral

Terapirekommendationer från läkemedelsenheten

 

Neurorehabilitering


Epilepsi - samverkansrutin gällande patienter med epilepsi, även post stroke

Kroniskt trötthetssyndrom - "myalgisk encefalit, ME" 

Neurologijour

Rädda Hjärnan 112 - åtgärder inom primärvården i Värmland

Strokemottagning och allmänmedicin - ansvarsfördelning

Stroke, uppföljningsbesök - checklista

TIA, stroke och karotisstenos - allmänmedicins uppdrag

 

Ortopedi


Bentäthetsmätning

Artros, vårdprogram, länk 

Lintons checklista, miniversion

Meniskkirurgi

Ortopediska diagnoser - vårdöverenskommelser för Landstinget i Värmland

Postoperativa komplikationer efter elektiv höft- och knäplastikkirurgi

Remissrutiner för MR-undersökningar

Remissvar angående Måwemottagning

Riktlinjer för patientansvar och sjukskrivningsansvar av gemensamma patienter inom landstinget

Samverkan med Klarälvskliniken Ortopedi

Ortopedisk undersökningsteknik på nätet:

Inledning
Rygg- och nackstatus
Skulderstatus
Armbågsstatus
Hand- och handledsstatus
Höftstatus
Knästatus
Fot- och fotledsstatus

 

Osteoporos


 

Fragilitetsfrakturer, identifiering och uppföljning

Frakturkedja sekundär frakturprevention i Värmland

Terapirekommendationer, FRAX (länk till läkmedelsenheten)

 

Palliativ vård


Palliativ vård i hemmet - blankett ordinationer
Bilaga: Läkemedel i livets slutskede - rutin

 

Psykiatri


ADHD, lättläst för vårdpersonal

ADHD, lättläst för allmänheten

Ansvars- och arbetsfördelning vid vård av vuxna patienter med psykiatriska tillstånd

Begäran om polishandräckning

OBS Telefonnummer vakthavande befäl polisen: 010 5692200 fax 054 186006

HAD självskattningsskala

LVM, läkarintyg, blankett

Läkemedelsnedtrappning - broschyr

Läkemedelsnedtrappning - projektbeskrivning

MADRS självskattning

Psykosocial kompetens på vårdcentral - basåtagande
Självmordsstegen

Skjutvapen - riktlinjer och råd; anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

Suicidbedömning och akut omhändertagande av deprimerade patienter

Suicid, stöd till efterlevande och personal

Vårdrutin för skrivande av vårdintyg

 

Radiologi


Djup ventrombos

Drop-in-mottagningar för röntgen av skelett och lungor - remittentinformation

Drop-in-mottagning för röntgenundersökning - patientinformation

Mammografi - vårdrutin

Metformin och serumkreatinin

MR-undersökningar, remissrutiner

Remittentanvisningar, länk

Röntgenfrågeställning skelettskada

Uroradiologiska utredningar - vårdrutin

OBS: kan kräva en liten ordlista:
uk=utan kontrast
mk=med konstralt
ESWL=stötvågsbehandling av konkrement

Uroradiologiska utredningar - bildspel

 

Rehabilitering


 

 

Remisshantering


God klinisk praxis, remissrutiner, LiV

Remisshantering inom division allmänmedicin

Riktlinjer för patientansvar och sjukskrivningsansvar av gemensamma patienter inom landstinget

 

Reumatologi


Reumatologkonsult

 

Smärta 

Gabapentin, schema för långsam upptrappning

Terapirekommendation smärta, länk

 

Spirometri


Spirometri i LiV - referensmaterial för vuxna

Spirometri i LiV - bilaga referensmaterial för vuxna

Spirometri, checklista punkter för kvalitetsuppföljning

 

Tandvård


Endokarditprofylax

Tandvårdsstöd

 

Telefonlistor

Telefonlista CSK

Telefonlista vårdcentraler

 

Urologi


Fimosis

Hematuri

KAD/blåsträning

IPSS, symtomskattning vid prostatabesvär

LUTS, lower urinary tract symtoms

Miktionslista

Nationellt vårdprogram, prostatacancer, allmänläkarversion

Prostatacancer - behandlingsavslut och ev utremittering från urologsektionen

Prostatacancer - rutin för GnRH-analogbehandling som ges på vårdcentral

PSA-prov - om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer - patientinfo

PSA-testning av symtomfria män

Symtomskattning vid urininkontinens

Tidsmiktion, blankett

Urininkontinens och blåstömningsproblematik

Urinstämma

Urinvägsinfektion hos kvinna över 18 år
Uroradiologiska utredningar - vårdrutin
OBS: kan kräva en liten ordlista:
uk=utan kontrast
mk=med konstralt
ESWL=stötvågsbehandling av konkrement

Uroradiologiska utredningar - bildspel

 

Vuxenhabilitering


Remissunderlag till vuxenhabiliteringen

Komplettering av läkarintyg

Lathund för remissunderlag

 

Våld


Våld i nära relationer

 

Ögon


Remiss för ögonbottenundersökning
- Kompletterande remiss för ögonbottenundersökning

Remiss från allmänmedicin till ögonsjukvården

Patient som söker med misstänkt grad (främmande kropp) i ögonen

Svetsblänk

Synbortfall

Ögonsjukdomar och ögonskador, kompendium

 

Öron- näsa- hals


ASIT-behandling vid allergisk rhinokonjunktivit

Behandlingsrekommendationer för vanlig infektioner i öppenvård STRAMA

Halsont hos äldre barn och vuxna

Hud- och slemhinneförändringar, remiss till ÖNH

Läkemedelsverkets rek för antibiotikabehandling av akut otit 2010

Otitkontroll - vårdrutin

Stöd för remisser till ÖNH-kliniken

Vaxproppar

Öronvärk barn

 

Övrigt


Ambulanstransport från vårdcentral

Blodtrycksmätning

Effektiviseringar inom allmänmedicin

FaR-recept, prestationsersättning i hälsovalet

FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, lathund

God klinis praxis, remissrutiner

Messengerfunktionen i Cosmic

NEWS, National Early Warning Score

Ramadan, må bra under ramadan

Stick- och skärskador

Stick- och skärskador, omhändertagande, checklista

Undersökningar som initieras på jourtid

Väntelista, allmänna råd