Nätverk och grupper

Expertgrupp för SRHR frågor

Inom landstinget finns en expertgrupp med uppdraget att identifiera problem, behov och insatser inom SRHR-området i Värmland. Kommande möten är:

Protokoll från expertgrupp SRHR

 

Länsnätverk hiv/STI förebyggande arbete

För länet har ett länsövergripande nätverk för HIV- och STI-förebyggande arbetet bildats. I samtliga kommuner, gruppen friskolor, RFSL, RFSU har en kontaktperson utsetts som deltar i nätverksträffar som genomförs två gånger per år. Här diskuteras det aktuella läget och eventuella behov av insatser inom området samt uppföljning av genomförda insatser.

 

Kunskapsnätverk hiv/STI Mellansverige

Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige.

Syftet med Kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen.