Sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - SRHR - syftar bland annat till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar, vilket i sin tur förväntas skapa förbättrade individuella förutsättningar.

En naturlig utgångspunkt för arbetet är det övergripande folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Flera av de folkhälsopolitiska målområdena omfattas av området. Centrala är de målområden som avser skydd mot smittspridning (målområde 7) och sexualitet och reproduktiv hälsa (målområde 8). Andra viktiga målområden är:

  • delaktighet och inflytande i samhället (målområde 1)
  • ekonomiska och sociala förutsättningar (målområde 2)
  • barns och ungas barns och ungas uppväxtvillkor (målområde 3)
  • hälsofrämjande hälso- och sjukvård (målområde 6)
  • alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (målområde 11).

 

Aktuellt

Statsbidraget för hiv och STI-preventiva insatser halveras från och med 2017. För riksorganisationer fördelas medel som tidigare. På regional och lokal nivå kommer enbart frivilligorganisationer att beviljas medel. Handläggning av Värmlands ansökan för 2017 sker som tidigare av Folkhälsomyndigheten och beslut väntas i månadsskiftet januari/februari.
Mer information hos Folkhälsomyndigheten

Den 9 februari är det träff för länsnätverket hiv och STI. Inbjudan för mer info.