Nätverk Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård.

Landstinget i Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). HFS är ett idéburet lärande nätverk och en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health services (HPH).

HFS har också en tydlig koppling till nationella organ som SKL, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelverket samt Socialstyrelsen. I dag är alla regioner/landsting i Sverige anslutna till nätverket.

HFS - landstingets syfte och mål

Arbetet syftar till att med utgångspunkt från nationella folkhälsomål, målområde 6 (En hälsofrämjande hälso-och sjukvård), samt landstingets styrdokument stödja och utveckla hälso-och sjukvården mot en god och jämlik hälsa.

Uppdrag

HFS gruppen i landstinget ska stödja och driva utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i länet med fokus på god och jämlik hälsa ur patient-, befolknings-, medarbetar- och styr/ledningsperspektiv.

Kontakt

Jannette Grahn Vera
Folkhälsostrateg
Processledare Hälsofrämjande hälso-och sjukvård (HFS)

Henrik Svensson
Avdelningschef, Utveckling och kommunikation
Presidieledamot i HFS

Deltagare i HFS-temagrupper

Lisa Brunzell
Folkhälsostrateg
Temagrupp tobaksprevention

Anders Andrén
Folkhälsostrateg
Temagrupp Psykisk hälsa

Ulrika Sälgeback
Sjukgymnast och FaR utbildare
Temagrupp fysisk aktivitet

Anna Åberg
Konst-och teknikstödschef
Temagrupp hälsofrämjande vårdmiljö

Annika Brenckert
Arbetsmiljöstrateg
Temagrupp hälsofrämjande arbetsplatser

Jannette Grahn Vera
Folkhälsostrateg
Temagrupp matvanor