Fakta och forskning

Böcker, avhandlingar och artiklar för faktabakgrund och mer information.

Forskning och beprövade erfarenheter visar på att vård i samarbete med patienten medför säkrare vård, ökar nöjdhet med vården, ökar trygghet och livskvaliteten för patienterna, samt är mer kostnadseffektiv och ofta leder till förbättring av arbetsmiljön inom vården. 

Patientutbildning

Vifladt, Egon H., Hopen, Livbokomslag pasientopplaering
Pasientopplæring - kompetanse, veivalg, lederskap 2013
Patient- och närståendeutbildningar kräver planering och målinriktade insatser av vårdpersonal och den här pedagogiken ska vara ordentligt förankrad i organisationen och vara en del i behandlingen. En upplärningskultur kräver också mötesplatser för patienter och vårdpersonal. 

Vifladt, Egon H. och Liv Hopen
Helsepedagogikk : samhandling om laering og mestring. 2004
Medicinsk behandling kan inte avhjälpa alla hälsoproblem. Hälsopolitiska mål pekar på behovet av ökad bemästring av vardagen vid kronisk och långvarig sjukdom eller vid funktionshinder och större självständighet hos den enskilde. Större samspel och kommunikation mellan patienter, sjukvårdspersonal och anhöriga är en väg till ett nytt pedagogiskt tänkesätt.

Vifladt, Egon H.
Hälsopedagogik för vårdare och brukare i samarbete : en introduktion till bemästrande. 2010
Patienter och anhöriga känner sig ofta vilsna trots utmärkta insatser från sjukvårdens sida. En viktig del av vårdarbetet är att hjälpa den som drabbats att lära sig att leva med sjukdomen och att omorientera sig i livet. Detta kan ske genom reflekterande samtal och gruppträffar med andra brukare och med sjukvårdspersonal. 

Læring og mestring : et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. 2011
Red. Anners Lerdal & May Solveig Fagermoen
Boken beskriver individuella och gruppbaserade möten med patienter som är inlagda på sjukhus, patienter under rehabiliteringen mm. Texten innehåller teorier, aktuell forskning och historier från deltagare på grupptillfällen. Texten är på norska. 

Wermeling, Erika
Brukarmedverkan : ett nytt sätt att arbeta. 2011
Från mottagare till medskapare. Synen på brukare och patienter ändras och det blir allt mer uppenbart att brukarnas och patienternas kunskap är en viktig källa för att utveckla verksamheten. I denna bok ges exempel på hur det kan gå till i praktiken. Några landsting och en kommun beskriver hur de har gjort.  

Berglund, Mia och Ekebergh, Margarethaomslagsbild boken Reflektion i lärande och vård
Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjukskötererskan. 2015
Förmågan att reflektera spelar en central roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Reflektion är också viktig för att kunna stödja patienters och närståendes lärande i samband med ohälsa och sjukdom.
Del 3 i boken tar upp patienters och närståendes lärande. 

Illeris, Knud
Lärande. 2007
Dagens samhälle är ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande har blivit en central del föralla. Den här boken behandlar de grundläggande frågorna kring lärandets processer och dimensioner; olika typer av lärande och det motstånd eller blockeringar mot lärande som kan finnas. Det är en engagerande och kunskapsrik introduktion till både den traditionella och den allra senaste läroforskningen. 

Hopen, Liv
Helsepedagogikk (pdf)
Artikel med sammandrag av föredrag från "nasjonal erfaringskonferanse om kommunal lærings- og mestringsaktivitet". 2012

Johansson, Karin et al
A lifeworld phenomenological study of the experienceof falling ill with diabetes (pdf)
Artikel i International Journal of Nursing Studies 2008

Johansson, Karin et al
Manoeuvring between anxiety and control: Patients’experience of learning to live with diabetes: A lifeworldphenomenological study (pdf)
Artikel i International Journal ofQualitative Studieson Health and Well-being 2015

Patientdelaktighet och odelaktighet (pdf)
Sammanfattning av föreläsning med Ann Catrine Eldh 2011

 

Patientutbildning - utvärdering

Marion Myklebust et al
Experience of Norwegian Female BRCA1 and BRCA2 Mutation-Carrying Participants in Educational Support Groups: a Qualitative Study
Artikel i Journal of Genetic Counseling 2016 (online) 

"Group affiliation in self-management: support or threat to identity?"
Av Dagmara Bossy m.fl.
Health Expectations, 2016 feb, 1-11

"The challenge to take charge of life with long-term illness': nurses'experiences of supporting patients´learning with the didactic model"
Av Susanne Andersson m.fl.
Journal of Clinical Nursing 2015, 24, 3409-3416

Læring og mestring i hjerterehabilitering (LM - Rehab)
Projektrapport 2013. 

Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser
rapporter från CFK-Folkesundhed og Kvalitetsutvikling, Danmark
Huvudrapport 
Kvalitativ utvärdering
Kvantitativ utvärdering
Utvärdering av kompetens, organisering och implementering

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårØrendeopplæring
Rapport från Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 2011

Matilda Falk
Patientutbildning enligt Akermetoden. 2009-2011 (pdf)
Masterprogrammet i Medicinsk Pedagogik, Linköpings universitet

Bodil Ivarsson et al.
Experiences of group education - a qualitative study from the viewpoint of patients and peers, next of kin and healthcare professionals (pdf)
Artikel från Vård i Norden 2011

Strøm, Anita
Samarbeid i Lærings- og mestringssentret : brukarmedvirkning og makt.
Avhandling 2010

Britt-Marie Karlsson
Patientutbildning utifrån "Den norska modellen" - uppfattningar av bemästring i vardagen efter patientutbildning  (pdf)
Uppsats 2008

Anna-Carin Johansson
Att utgå från människan i livet istället för människan i vården
En utvärdering av patient- och närståendeutbildningar enligt Akermodellen och samtalscirklar genomförda i projektet "Det goda livet" 2008 

Utvärdering av NK LMS gjord av SINTEF 2006

Personcentrerad vård

Patientologi : personcentrerad vård i teori och praktik. 2012
Red. Anne-Mette Graubeak
Som blivande personal inom vården bör man redan tidigt i utbildningen få en förståelse för människors livsvärden och reaktioner på att bli akut, kroniskt eller livshotande sjuk. Patientologi är en grundbok i läran om att bli och vara patient.

Personcentrerad omvårdnad : i teori och praktik. 2009 
Red. David Edvardsson m.fl.
Denna bok belyser på ett lättillgängligt sätt vad personcentrerad omvårdnad är i olika vårdverksamheter, vad det betyder för upplevelser av hälsa och mått på hälsa Begreppet personcentrerad omvårdnad används vanligtvis för att beskriva vård med personen i centrum, där personens upplevelse av sjukdomen ges plats i alla aspekter av vården.  

 

Mötet mellan patient och vård

Antonovsky, Aaron
Hälsans mysterium. 1991
Vad är det som gör att en del av oss klarar stora påfrestningar med hälsan i behåll – och till och med kanske växer och vidareutvecklas av det? Den frågan ställer Antonovsky. Hans svar är att motståndskrafterna beror på vår känsla av sammanhang (KASAM) d.v.s. hur vi upplevet tillvaron som meningsfulll, begriplig och hanterbar. ”Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över livsfloden så att folk inte ramlar (eller hoppar) i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med- och motgång, göra det bästa av tillvaron.”

Berg, Eli
Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og lege. 2004

Berg, Eli
Sammenhenger : om erfaring, sykdom og medisinsk praksis. 2010
Hur visar sig livserfarenhet och upplevelser tidigare i livet som sjukdom och ohälsa? Det är huvudtemat i Eli Bergs nya bok. Hon visar att genom att lyssna till patienten och sätta sig in i deras livshistoria är det möjligt att ställa bättre diagnoser och ge en effektivare behandling.

 

Avhandlingar

Att ta rodret i sitt liv: lärande utmaningar vid långvarig sjukdom (abstract/fulltext)
Avhandling av Mia Berglund

Patient participation: what it is and what it is not (abstract/fulltext)
Avhandling av Ann Catrine Eldh 2006


Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOFS 2011:9

Socialstyrelsen ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig.
Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal” sida 38.