Patient- och närståendeutbildning i grupp

Vid långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning behöver man, förutom medicinsk behandling, också tillägna sig kunskap om tillståndet för att kunna leva sitt liv med bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

Patient-och närståendeutbildningar ger goda förutsättningar för att kunna hantera en långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Landstinget erbjuder patient- och närståendeutbildningar utifrån utbildningsmodellen "læring og mestring". Det är en pedagogisk modell som innebär ett nära samarbete mellan patienter, närstående, vårdpersonal och personer med egen erfarenhet av långvarig sjukdom.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningens innehåll formas utifrån deltagarnas behov och tar upp just de frågeställningar som deltagarna har. Kunskapsutbytet sker till största delen genom dialog i grupp, där patienternas erfarenhetskunskap kombineras med professionell kunskap och båda får lika stor betydelse. Ett aktivt engagemang från alla deltagare är en viktig förutsättning för ett bra resultat

Målsättning med utbildningen är att

• Förmedla kunskap utifrån patienters och närståendes behov.
• Sätta fokus på patienternas självförståelse och egna insatser.
• Underlätta processen att lära sig leva med långvarig sjukdom eller skada.
• Ge möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte.
• Medverka till ett tryggare liv för patienter och närstående.

Vilka leder utbildningen?

Två personer leder utbildningen tillsammans; en arbetar inom vården och en har erfarenhet av att leva med långvarig sjukdom och har samma diagnos eller problematik som deltagarna. Vid behov finns möjlighet att  bjuda in experter till gruppen för att fördjupa vissa frågor.

Vad händer sen?
Gruppens erfarenheter tillvaratas som förbättringsförslag inom vården. Efter avslutad utbildning kan deltagarna fortsätta mötas i självhjälpsgrupper med stöd av studieförbund, patientorganisation eller kommunens anhörigstöd.

Intresserad av utbildning?

Kontakta din mottagning för information om vilka utbildningar som är på gång.