Frågor och svar

Här samlar vi information kring de områden som vi får in många frågor om till Hälsoval Värmland. Klicka på det område du vill veta mer av för att komma direkt till svaret.

ACG
Besöksersättning
Byte av vårdcentral
CNI
CPS
Ersättning för patientresor
Fast vårdkontakt
Frikort
Förberedande besök inför sjukhusvård
Gardasil
Inkontinenshjälpmedel
Kostnadsansvar för diabeteshjälpmedel
Kostnader för läkemedel
KPI
Könssjukdomar
Lisa
Multimodal rehabilitering
Tolkersättning
Patientavgifter
Registrering av valblankett
Sammanhållen journalföring
Utbetalningsdatum av ersättning till vårdenheterna
Utomlänspatienter
Utländska medborgare

ACG

ACG, Adjusted Clinical Groups, är ett uppföljnings- och ersättningssystem som utvecklats vid Johns Hopkins-universitetet i Baltimore. ACG ger den samlade sjukdomsbilden för varje patient och kan därmed identifiera särskilt utsatta patientgrupper. ACG® är en metod som mäter hälsa respektive sjuk-lighet i en population med hjälp av bl.a. ICD från WHO. ACG är en metod som klassificerar patienter (till skillnad från ICD-10 som kodar sjukdomar och DRG som klassificerar vårdtillfällen) efter comorbiditet, med utgångspunkt i diagnoser patienten haft under ett år. ACG bör kunna användas för att identifiera multisjuka med behov där det är särskilt angeläget att vården samordnas mellan primärvård och andra vårdgivare.

Besöksersättning

Besöksersättning benämns den avgift som lämnas mellan (clearing) vårdcentraler inom Hälsoval Värmland när patienter går till annan vårdcentral än där man är listad.

Besöksersättning mellan enheter vid BVC och BMM

När det gäller barn och MVC finns ju inga patientavgifter (dvs inga "straffavgifter" heller om man går fel) men vårdcentralen får straffavgift om barn och mödrar går till annan BVC eller MVC än där man är listad.

Byte av vårdcentral

Patienten kan när som helst byta vårdcentral. En valblankett kan lämnas eller skickas till den vårdcentral som hon eller han vill byta till. Patienten kan byta direkt vid sitt besök på vårdcentralen samt via 1177.

CNI

Socioekonomiska faktorer kan ha betydelse för uppkomst av ohälsa, men kan också bidra till att individer söker vård senare än vad majoriteten av befolkningen gör. Det sistnämnda gör att det finns en risk att socioekonomiska grupper inte fullt ut fångas i ålders- eller vårdtyngdsviktning av hälsopengen. Ett annat skäl att väga in socioekonomiska faktorer i ersättningsmodellen är att skapa resurser för vårdenheter med en socioekonomiskt svagare population att arbeta mer aktivt förebyggande och hälsofrämjande. Ersättningen kommer att beräknas med utgångspunkt i Care Need Index (CNI), enligt den definition som SKL och SCB presenterat. En nationell bas för beräkning av socioekonomiska faktorer som påverkar primärvård utvecklas av dessa organisationer. De faktorer som ingår i CNI utvärderas och korrigeringar kan komma att ske.

För närvarande innebär CNI följande variabler och viktning:

Andelen ensamboende äldre (>64 år) 6,15Andelen arbetslösa (18-64 år) 5,13Andelen födda utomlands (utanför västvärlden) 5,72Andelen ensamstående föräldrar (med barn 0-15 år) 4,19Andelen lågutbildad arbetskraft, 3,97Andelen barn under 5 år 3,23Andelen flyttningar senaste året 4,19

CPS

Ett IT-system som möjliggör läsmöjligheter av journaler i Profdoc på andra vårdenheter efter patientens samtycke.

Ersättning för patientresor

Patienten har rätt till reseersättning enligt landstingets regler vid besök på den vårdcentral där hon eller han är listad.

Fast vårdkontakt

En fast vårdkontakt stöttar patienten och kan samordna olika vårdinsatser. Vårdcentralerna ansvarar själva för fasta vårdkontakter och arbetet kan se olika ut på olika vårdcentraler. De patienter som vill ha eller behöver har rätt till en fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt behöver inte vara en läkare.

Frikort

Patientavgift får räknas in på alla besök hos anslutna vårdcentraler inom Hälsoval Värmland.

Förberedande besök inför sjukhusvård

Om patient kommer till vårdcentral för förberedande besök (läkare/röntgen/lab/EKG-tagning) som exempelvis Kirurgin beställt så betalar patienten ingen avgift. Kod 14 (läkare) alternativ 15 (sjukvårdande behandling) används beroende på vårdgivare. Vårdcentralen får ersättning via hälsopengen då det ingår i det allmänmedicinska uppdraget. Ingen särskild ersättning till vårdcentralen utgår således.

Gardasil

Gardasil - vaccinering av unga flickor. Läs mer på AKO sidorna/Överenskommelser under rubriken "infektion" - där man hittar vårdrutin kring HPV vaccin.

Inkontinenshjälpmedel

När det gäller förskrivning av inkontinenshjälpmedel är detta kopplat till förskrivare på arbetsplatsen vilket erhålls från ekonomienheten i Torsby.

Kostnadsansvar för diabeteshjälpmedel

Diabeteshjälpmedel, urinstickor, är en läkemedelskostnad. Hela läkemedelsbudgeten är utlagd i hälsopengen och vårdenheten har fullt kostnadsansvar för detta. Vid förskrivning av ex glukosstickor så har varje förskrivare en personlig kod som man erhållit från Socialstyrelsen.

Kostnader för läkemedel

Grundprincipen för fördelning av kostnaderna för förmånsläkemedel (läkemedel på recept inkl livsmedel och läkemedelsnära produkter) i Hälsoval Värmland är att kostnaden följer förskrivande enhet, det vill säga utgår från till respektive vårdcentrals arbetsplatskod.

KPI

Ett webbaserat inmatningsformulär för uppföljningen. Varje vårdenhet registrera in i KPI uppfölj-ningsdata som bland annat hämtas från Profdoc. Adress till KPI Report är http://kpireportvardval.liv.se. De som ska registrera i KPI Report måste läggas upp i systemet. Detta gör Berit Bryske på hälsovalskansliet.

Könssjukdomar

Vårdcentralerna sköter som vanligt de patienter med könssjukdomar/STD-besvär som söker vårdcentral - och remitterar som vanligt till sjukhus specialister vid behov av deras kompetens. Smittspårning görs av den som funnit ex.vis Chlamydia patienten. Sen kort tid har CSK's STD specialist mottagning flyttats från Infektionskliniken till Hud kliniken - som dock inte har några vårdplatser. Läs mer på AKO sidorna under rubriken "infektion" - där man också hittar vårdrutin kring HPV vaccin.

Lisa+

IT-system som används för att hålla reda på hur patienterna är listade. Lisa+ uppdateras månadsvid direkt efter månadsslut. De som ska ha åtkomst till Lisa måste läggas upp i systemet. Detta gör Berit Bryske på Vårdvalsenheten.

Multimodal rehabilitering

Patienter i multimodal rehabilitering ska betala patientavgift enligt avgiftshandboken och högkostnadskortet ska stämplas. Det finns ingen begränsning på antal besök, vårdgivaren avgör hur många behandlingar patienten behöver.

Registrering av valblankett

När registrering av valblankett gör i Profdoc ska alltid dagens datum anges. Uppgiften är viktig för att sista val ska bli giltigt och för statistik över vårdval.

Tolkersättning

Tolkersättningen är en särskild ersättning, som enheterna får, 300 kr för besök med tolk till kommunplacerade patienter (om man har de fyra sista siffrorna). Vårdenheten beställer själva tolk från tolkcentral som upphandlats. Vårdenheten får ett kvitto från tolkcentral som lämpligen sparas i pärm.
Kostnaden för tolkfakturorna är inte utdelad i hälsopengen, utan är en fri nyttighet. De 300 kronorna är alltså inte ersättning för kostnaden av fakturan, utan en ersättning för att det är ett tyngre besök.

Den andra delen är asylsökande. För asylsökande (har inga fyra sista siffror i personnumret) utgår inte ovanstående tolkersättningen, beroende på att man får en särskild ersättning för asylsökande. För att få denna ersättning måste enheten vid varje besök fylla i en blankett. Blanketten finns i avgiftshandboken. Avgiftshandboken ligger på livs hemsida under hälsovalet. Dels finns en ersättning för den hälsoundersökning, som varje asylsökande ska göra, dels är det en ersättning för vanligt läkarbesök och för sjukvårdande behandling. Har man kommit överens i områdesplanen vad gäller asylsökande, det är fördel om det är en enhet som ansvarar för dem.

Patientavgifter

Patientavgifternas storlek

Framgår av avgiftshandboken som alla ska följa enligt krav- och kvalitetsboken.

Patientavgifter samt besöksersättning vid cellprovstagning

Cellprovsavgiften är för patienten den samma var man än går eftersom det är en hälsoundersökning.
Även de vårdcentraler som har underleverantörsavtal betalar 300-kronan i besöksersättning, men sen räknas det av mot avtalssumman. Det går inte att utesluta de delar man har underleverantörsavtal med från systemet som genererar 500/300 kr mellan vårdcentraler. Därför görs avräkningen mot avtalet i efterhand.

Sammanhållen journalföring

I samband med att Hälsoval Värmland startar är målsättningen att tillämpa en sammanhållen patientjournal. Det innebär att alla vårdcentraler som är anslutna till Hälsoval Värmland och skrivit på avtal om sammanhållen journalföring, efter aktivt samtycke från patienten vid varje enskilt tillfälle, kan ta del av information på en annan vårdcentral. Detta sker genom ett system som heter CPS kopplat till Profdoc journalsystem.

Direktåtkomst till annan vårdgivares vårddokumentationssystem kräver patientens uttryckliga samtycke – till skillnad från vad som gäller vid elektroniskt åtkomst till journalsystem inom en vårdgivares egna, inre sekretessområde. Samtycket måste dokumenteras elektroniskt eller, om så inte kan ske, genom manuell hantering. Giltighet för en patients samtycke till direktåtkomst till vårdinformation förutsätter att:

patienten ska erhålla information och kunna förstå innebörden och konsekvenser (krav på informerat samtycke),samtycket rör ett aktuellt hälsoproblem och giltighetstiden alltid är kopplad till det aktuella vårdåtagandet eller annan tidpunkt som patienten medgivit (krav på att samtycket är specificerat).

Patienter skall informeras om att vårdgivaren deltar i sammanhållen journalföring. Vidare, skall patienten informeras i enlighet med reglerna i patientdatalagen avseende bland rätten att spärra uppgifter, rättelse eller borttagande av uppgifter, information om vem som tagit del av informationen, rätten att ta del av innehållet i journalen samt rättigheter såvitt avser deltagande i kvalitetsregister.

Om patienten inte vill att journaluppgifter ska göras tillgängliga för andra vårdgivare i Hälsoval Värmland (vårdcentralerna) genom sammanhållen journalföring har de rätt att motsätta dig detta. Då kan patienten:

  • I första hand skriva på en blankett (är under utarbetande) vi besöket på den vårdenhet patienten önskar lista sig. Vårdcentralen kontaktar sedan landstingets IT-enhet som genomför spärrning i systemet CPS. 
  • I andra hand kontakta hälsovalskansliet för information eller direkt sända in en skriftlig undertecknad blankett (under utarbetande) som patienten sänder in till Landstinget i Värmland, VårdvalsenhetenObservera dock att sammanhållen journalföring på intet sätt innebär tillgång till patientens journaluppgifter utan patientens aktiva samtycke vid varje enskilt tillfälle.

Utbetalningsdatum av ersättning till vårdenheterna

Utbetalning sker den sista bankdagen i varje månad avseende föregående månads utfall.

Utomlänspatienter

Patientavgiften för en utomlänspatient, inkl utlänning, ska betala ordinarie patientavgift.

Utländska medborgare

Patientavgiften för en utländska medborgare är ordinarie patientavgift.