Ersättning

I Hälsoval Värmland tillämpas samma regelverk och ersättning för samtliga vårdenheter, oavsett driftsform.

För att likställa förutsättningarna mellan vårdenheter i privat och offentlig drift kommer den momskompensation som landstinget har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift att läggas till ersättningen till de privata vårdenheterna.

Ersättningsmodellen för Hälsoval Värmland består av följande delar:

  1. Kapiteringsersättning baserad på hälsovalspoäng beräknad utifrån ålder och kön samt vårdtyngd enligt ACG följer medborgarens val av vårdcentral.
  2. Läkemedelsersättning som beräknas utifrån ålder och kön samt ACG på samma sätt som kapiteringsersättningen.
  3. Mödrahälsovårdsersättning baserad på kvinnor i fertil ålder (15-44 år).
  4. Barnhälsovårdsersättning baserad på ålder och kön 0-6 år.
  5. Särskild ersättning för tolk, geografi samt socioekonomi (CNI).
  6. Ersättning för särskilda uppdrag.
  7. Service- administration- och lokaltillägg (SAL-tillägg) till privata vårdcentraler som beräknas utifrån ålder och kön samt ACG på samma sätt som kapiteringsersättningen.

Var och en av dessa ersättningsdelar beskrivs närmare i aktuellt krav- och kvalitetsbok.

Specifikation över årets särskilda ersättningar finns nedan med samma namn.

Utöver hälsovalsersättningen utgår även ersättning för fysisk aktivitet på recept (FaR), utomläns-, asly- och utomlandspatienter. Rutin för dessa återfinns under menyvalet Rutiner.

Särskild ersättning

Särskillda ersättningar utgår enligt Krav- och Kvalitetsbokens ersättningsmodell. Den erhålls enligt utbetalningsschemat nedan.

Utbetalningsschema 2017

ST

Underlag för ST som ska skickas in till Vårdvalsenheten

SÄBO (särskilt boende)

Underlag för SÄBO som ska skickas in till Vårdvalsenheten
Kriterier för att erhålla ersättning för särskillt boende

Målrelaterade ersättningar

Under 2017 betalas inte någon ersättning ut för målrelaterade ersättningar, uppföljning kommer att ske men inte generera någon ersättning. 

Mer om ersättning

Prislistor

Rehabiliteringsplan