Självmordsprevention

Det är fler personer som dör på grund av självmord än som dör i trafikolyckor. Tillsammans med andra samhällsaktörer och frivilligorganisationer vill landstinget arbeta för en förändring och minska antalet självmord i Värmland.

Självmord, också kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Under 2015 tog 1 179 personer i Sverige sitt liv. Av dessa var 40 personer från Värmland. Siffrorna gäller antal säkra självmord. Om vi lägger till fallen där man inte med säkerhet kan säga att självmord var avsikten blir sifforna 48 för Värmland och 1 554 för Sverige.

Nollvision för självmord i Värmland

För att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv måste det självmordspreventiva arbetet intensifieras på alla samhällsnivåer.

Landstingsstyrelsen har därför tagit ett beslut om en plan för nollvision för självmord i Värmland. Beslutet innebär att:

  • Landstinget tar initiativ till en analys av området självmordsförebyggande arbete tillsammans med kommunerna i länet.
  • En handlingsplan tas fram tillsammans med berörda huvudmän.
  • En regional samordningsfunktion inrättas och finansieras genom statsbidrag.

Mer om uppdraget nollvision

Våga fråga

Det är aldrig farligt att prata om suicidtankar. Att tala om självmord kommer inte väcka den björn som sover, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad.

För dig som vårdpersonal: Samtalet är det viktigaste verktyget när man gör en bedömning av en persons suicidrisk. Av vårdprogram framgår hur du tar suicidanamnes.

För dig som närstående: Hjälp och stöd från familj och vänner samt vårdpersonal är ofta en viktig del i att en person tar sig igenom en kris. På Suicide Zero.se finns tips på hur du kan agera om du märker att en närstående mår dåligt.

Avvikelsehantering, lex Maria, händelseanalys

När en person som har kontakt med hälso- och sjukvården tar sitt liv ses det som en avvikelse. Det är en avvikelse som ska anmälas och utredas för att ge kunskap. Kunskapen ska vara ett underlag för ständiga förbättringar så att liknande händelser kan förhindras. 

Mer om avvikelsehantering

Barn och unga och självmord

Tankar att vilja dö kan finnas också hos barn och unga. Även självmord förekommer hos unga personer. Det är viktigt att se när en ung person har självmordstankar och prata med personen.

När någon tar livet av sig behöver de anhöriga och närstående stöd och hjälp. Det gäller både vuxna och barn. Då är det viktigt att känna till hur människor i kris kan agera.

När barn och unga har självmordstankar

Att möta närstående till barn som suiciderat

Stöd till unga personer som förlorat en anhörig genom suicid