Vuxnas levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder är Socialstyrelsens första riktlinje som berör hela hälso- och sjukvården.

Enligt riktlinjen behöver hälso– och sjukvården identifiera de ohälsosamma levnadsvanor som leder till sjukdom. Riktlinjerna har fokus på fyra ohälsosamma levnadsvanor: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräckligt fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Hälso- och sjukvården bör ställa frågor om levnadsvanor på samma sätt som när de identifierar och informerar patienter om högt blodtryck, blodfetter eller tidiga tecken på diabetes. 

Socialstyrelsen menar att alla patienter har rätt att få kunskap om och möjlighet att påverka sina levnadsvanor och därigenom minska sin sjukdomsrisk.

Riktlinjerna berör metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa levnadsvanor kan tillskrivas cirka 20 procent av den samlade sjukdomsbördan, till en total samhällskostnad av 55 miljarder kronor per år.

Patienter med ohälsosamma levnadsvanor bör erbjudas hjälp och stöd med någon form av rådgivande samtal

Arbetssättet med att fråga om levnadsvanor är ett hälsofrämjande samtal som stödjer individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den.

Samtalet bör utformas som en stödjande dialog som utgår från patientens egen upplevelse av levnadsvanan, och tar hänsyn till patientens motivation till förändring.

Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i samtalet är framförallt att ge patienten kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling                    

Riktlinjens rekommendationer är rådgivning/samtal från hälso- och sjukvården i olika nivåer enligt nedan:

  • erbjuda kvalificerad rådgivning till personer med ohälsosamma matvanor
  • erbjuda kvalificerad rådgivning till personer med tobaksbruk
  • erbjuda rådgivning med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet - Fysisk aktivitet på recept - FaR
  • erbjuda rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol

Ytterligare information om de olika områdena hittar du via rubrikerna i vänsterspalten. 

Broschyren "Goda levnadsvanor gör skillnad" kan laddas ner via länken nedan eller beställas i tryckt version från Lise-Lott Brunzell