Folkhälsoarbete och befolkningsdata

Siluetter av människor

Folkhälsostrategi för en god och jämlik hälsa

Landstingets folkhälsostrategi 2015-2020 – en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, antogs av landstingsstyrelsen den 22 september 2015. Syftet är att tydliggöra folkhälsoinsatser, förbättra ledning och styrning av folkhälsouppdraget och att möjliggöra uppföljning av indikatorer inom området. Tre områden är prioriterade:

  • barn och ungas hälsa
  • levnadsvanor bland vuxna
  • och psykisk hälsa bland vuxna.

Barn och ungas hälsa

Förhållanden i barndomen har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Genom insatser och stöd som gynnar trygga och goda uppväxtvillkor kan barns och ungas hälsa främjas. Barns och ungas hälsa i ett folkhälsoperspektiv innebär att barns behov ska tillgodoses. Att verka för förbättrad psykisk hälsa, genom insatser för att minska ungas användning av alkohol, narkotika, och tobak samt att verka för färre unga med övervikt är olika sätt att förbättra barn och ungas hälsa. Att samtidigt öka kunskapen om barnets egna rättigheter är ett sätt att förbättra barns och ungas hälsa. Läs mer om barn och ungas hälsa.

Levnadsvanor bland vuxna

Människors livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop och påverkas av varandra. Med hälsosamma levnadsvanor menas bland annat en fysiskt aktiv livsstil, hälsosamma matvanor och solvanor, god sexuell hälsa, att avstå från tobak, narkotika och doping, samt ansvarsfull hantering av alkohol och spel. Läs mer om vuxnas levnadsvanor.

Psykisk hälsa bland vuxna

Det psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika faktorer som individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, olika former av utsatthet, sociala relationer eller förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor. God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Läs mer om psykisk hälsa bland vuxna.