Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården (SVF)

Regeringen har avsatt totalt två miljarder under 2015-2018 till en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) .

Under våren 2015 påbörjades arbetet för att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården.

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet. I en första fas togs standardiserade vårdförlopp fram våren 2015 för fem pilotdiagnoser som ska införas 2015. Under hösten 2015 kommer fem till, och under 2016 minst ytterligare fem.

Läs mer om den nationella satsningen Varje dag räknas på Regionala cancercentrum i samverkan.

Införande av standardiserade vårdförloppen

Införandet av de standardiserade vårdförloppen i Landstinget i Värmland är en del av det landstingsövergripande arbetet med verksamhetsöverskridande vårdprocesser och organiseras därför på likvärdigt sätt.

Processansvariga och processteam har tillsats bestående av sjukvårdspersonal och erfarna patienter. Arbetet börjar med en kartläggningsfas, följt av en handlingsplan för respektive vårdprocess som ska stödja införandearbetet. Vårdkedjan kommer ibland att korsas mellan de olika diagnoserna, vilket ställer krav på ett samordnat införande i hela landstinget.

Processägare:
Thomas Hallgren, docent, överläkare och ordförande i Cancerrådet i Värmland

Processansvarig:
Akut myeloisk leukemi (AML): Ingmar Nilsson, överläkare och hematolog.
Huvud- och halscancer: Claes Theander, överläkare och öron- näs- och halsspecialist.
Matstrupe- och magsäckscancer: Linda Hauge, överläkare och kirurg.
Prostatacancer: Georgios Daouacher, överläkare och urolog.
Cancer i urinblåsa och urinvägar: Anna-Lena Svalberg, sjuksköterska och sektionschef.
Tjock- och ändtarmscancer: Marina Åkerblom Sörensson, överläkare  
Bukspottkörtelcancer: Joen Ståhlbröst, överläkare
Bröstcancer: Jenny Granström, specialistläkare
Cancer utan känd primärtumör (CUP): Susann Plate, överläkare och Tomas Hallgren, docent, överläkare 
Lungcancer: Taivo Kipper, överläkare
Lymfom: Karin Hallén, överläkare
Cancer i galla och gallvägar: Joen Ståhlbröst, överläkare
Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom: Susann Plate, överläkare och Tomas Hallgren, docent, överläkare
Hjärntumör: Johan Sanner, överläkare
Levercancer: Joen Ståhlbröst, överläkare
Malignt melanom: Cristina Hendre, överläkare
Myelom: Ingmar Nilsson, överläkare
Äggstockscancer: Margareta Lood, verksamhetschef/överläkare